Subsidiepot nieuwe elektrische auto’s al binnen 8 dagen leeg

Vorige maand heb ik vragen gesteld over de subsidies op elektrische auto’s naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat de subsidies op elektrische auto’s niet goed worden besteed. De klimaatwinst is gering, zeker in verhouding tot de kosten.

 

Afgelopen week bleek dat de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s binnen acht dagen op was. Deze subsidieregeling van 10 miljoen euro is bedoeld om de aanschaf van elektrische auto’s voor de particuliere rijder aantrekkelijker te maken. Als een subsidiepot al na enkele dagen leeg is dan moet je je afvragen of de regeling wel goed in elkaar zit en of er sprake is van over-subsidiëring. En ook hier blijft de vraag of de subsidie wel goed besteed wordt, zeker in het licht van het kritische rapport van de Rekenkamer. Het gaat immers om het behalen van de klimaatdoelstellingen. Voor de VVD is het belangrijk dat we belastinggeld zo goed mogelijk besteden. Onderstaand de vragen.

 

Aanvullende schriftelijke vragen van de leden Lodders, Remco Dijkstra (beide VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Financien (belastingen en fiscaliteit) over het bericht ‘Subsidiepot stroomauto’s nu al op’[1]. (aanvullend op de schriftelijke vragen met Kamerstuk 2020Z12172).

 

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Subsidiepot stroomauto’s nu al op’?

  2. Nu de subsidiepot voor dit jaar voor nieuwe elektrische auto’s al binnen 8 dagen leeg is; kunt u aangeven met welke verwachtingen u naar de komende jaren kijkt met betrekking tot het gebruik van de beschikbare gelden voor elektrische auto’s, zowel zakelijk als voor de consument?

  3. Hoeveel euro belastinggeld kost de subsidieregeling voor nieuw verkoop elektrische auto’s, alsmede verkoop 2de hands elektrische auto’s, per vermeden ton CO2? Kunt u dit bedrag vergelijken met de huidige marktprijs per ton/CO2 en de kosten per voorkomen ton CO2 voor andere subsidieregelingen? Is dit de meest efficiënte manier om belastinggeld uit te geven en CO2-uistoot te vermijden?

  4. Wat is de gevoeligheid van de autoverkoop voor de subsidie? Hoeveel extra elektrische auto’s worden er verkocht die zonder deze subsidie niet zouden zijn verkocht? Hoeveel auto’s zouden er alsnog verkocht worden, ook zonder subsidie? Indien deze kennis niet voor handen is, zou u dit dan uit kunnen zoeken en de Kamer hier spoedig over kunnen informeren?

  5. Kunt u aangeven waarom er minder gebruik wordt gemaakt van de regeling voor de 2de handsmarkt elektrische auto’s? Zit deze regeling wel goed in elkaar? Wat is het verschil in beide regelingen en wat zegt dit over de regeling voor 2de hands auto’s?

  6. Kunt u een toelichting geven op de beperkte klimaatwinst die wordt geboekt met deze subsidieregels als fiscale stimulering voor elektrische auto’s[2]?

  7. Wat zegt de beperkte klimaatwinst over de doelmatigheid van de maatregel?

  8. Deelt u de mening dat de CO2 besparing door deze subsidiemaatregel een goed voorbeeld is van een fiscale maatregel in de autobelastingen met een beperkte klimaatwinst en hoge kosten per voorkomen ton CO2 zoals ook de Algemene Rekenkamer in haar rapport ‘Autobelastingen als instrument’ verwoordde? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

  9. Bent u, in tegenstelling tot de ARK, van mening dat de huidige stimulerende maatregelen ten behoeve van verkoop elektrische auto’s nog de juiste is? Graag een toelichting hierop.

  10. Kunt u de berekeningen naar de Kamer sturen waarop u oorspronkelijk baseerde dat deze subsidiepost voldoende zou zijn geweest voor de rest van het jaar[3]?