Vragen over het naleven van de coronamaatregelen door de NVWA

Afgelopen zondag berichtte Nieuwsuur over nalatig optreden van de NVWA na verschillende signalen van werknemers over niet veilig kunnen werken. Dat is kwalijk en zorgelijk. De NVWA is een organisatie die anderen moet controleren op naleving van regels. Als deze organisatie zelf de regels voor personeel en stagiaires aan de laars lapt en niet optreedt dan is dat heel kwalijk.

 

Verschillende dierenartsen en de FNV hebben signalen afgegeven over niet veilig kunnen werken en het niet naleven van de coronamaatregelen. Ik wil van de minister weten wanneer zij wist van deze signalen en wat er vervolgens gedaan is om te zorgen dat regels nageleefd worden en dat de werknemers veilig hun werk kunnen doen. Daarom onderstaande vragen gesteld.

 

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het artikel ‘NVWA nalatig na signalen over slachthuizen als 'corona-hotspot’’[1].

 

  1. Bent u bekend met het bericht: NVWA nalatig na signalen over slachthuizen als 'corona-hotspot' en de uitzending van Nieuwsuur van 5 juli 2020[2]?

  2. Kunt u aangeven welke signalen over slachthuizen u en het management van de NVWA op welk moment hebben ontvangen sinds het uitbreken van het coronavirus? Welke opvolging is aan deze signalen gegeven?

  3. Kunt u bevestigen dat er intern binnen de NVWA een enquête heeft plaatsgevonden over het handhaven en voldoen aan de coronamaatregelen? Wat was de uitkomst van deze enquête en wat is de opvolging geweest? Bent u bereid de uitkomst van deze enquête met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

  4. Klopt het dat begin mei de helft van de dierenartsen in een interne enquête heeft aangegeven dat zij regelmatig geen anderhalve meter afstand kunnen houden? Zo ja, waarom heeft u in reactie op Kamervragen gesteld dat: "uit navraag bij de NVWA bleek niet dat de RIVM-richtlijnen op grote schaal niet worden nageleefd"[3]? Op basis van welke informatie bent u tot de conclusie gekomen dat de RIVM-maatregelen gerespecteerd werden?

  5. Bent u op de hoogte van de signalen van dierenartsen werkzaam bij de NVWA aan de FNV? Zo ja, wanneer heeft u kennis genomen van deze signalen en welke acties heeft u ondernomen naar aanleiding van deze signalen los van de brieven die u op 23 maart en 23 mei heeft gestuurd aan de slachthuizen?

  6. Klopt het signaal dat vanaf het moment dat de maatregelen tegen corona werden aangescherpt er nog steeds stagiaires actief waren op de werkvloer? Wat vindt u hiervan, rekening houdend met de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken? Waarom heeft de NVWA als werkgever geen gehoor gegeven aan deze oproep voor de inzet van stagiaires? Zijn er meer mensen aan het werk gestuurd voor activiteiten die niet strikt noodzakelijk waren of vanuit huis konden worden ingevuld? Zo ja, welke? Waarom is er niet gehandhaafd op de maatregelen zoals afgekondigd door het kabinet?

  7. Wat vind u van het beeld dat de NVWA, een organisatie die anderen moet controleren op naleving van regels, zelf de regels voor het personeel en stagiaires aan de laars lapt?

  8. Waar kunnen medewerkers van de NVWA melding doen over onveilige werksituaties en hoe is opvolging van deze signalen geregeld?