Overstimulering elektrische auto’s

De Algemene Rekenkamer (ARK) onderzoekt of het Rijk geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De ARK heeft de afgelopen jaren verschillende keren onderzoek gedaan naar de autobelastingen. Deze week verscheen een rapport over subsidies op elektrische auto’s. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van de maatregelen.

 

Om de CO2-uitstoot van auto’s te verminderen stimuleert het Rijk de aanschaf van een elektrische auto. Iemand die een elektrische auto koopt krijgt subsidie waardoor de aanschafkosten lager uitvallen. De Rekenkamer heeft onderzocht of de subsidiemaatregel bijdraagt aan de doelen voor het klimaat en het milieu die we in Nederland hebben afgesproken. Uit het onderzoek blijkt dat de subsidies niet goed besteed worden. De kosten voor het Rijk zijn hoog in vergelijking met de CO2-uitstoot die wordt bespaard. Daarnaast profiteren vooral de zakelijke rijders van de subsidie, terwijl voor zakelijke rijders de subsidie minder belangrijk is bij de aanschaf van een elektrische auto. Wij zijn hier als VVD al langer kritisch op. Elektrische auto’s worden ‘overgestimuleerd’, wat de VVD betreft moet het kabinet maatregelen treffen om dit te beperken. Samen met de collega’s Remco Dijkstra en Pieter Omtzigt heb ik hierover vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Financien en Infrastructuur en Waterstaat. Klik hier voor de vragen:

 

Vragen van de leden Lodders, Remco Dijkstra (beiden VVD) en Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financien- Belastingen en fiscaliteiten- en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Autobelastingen als instrument’ .

 

1. Bent u bekend met het rapport ‘Autobelastingen als Instrument’ van de Algemene Rekenkamer?

 

2. Kunt u reageren op de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de kosten per voorkomen ton CO2 nog altijd hoog zijn?

 

3. Klopt het dat via de fiscaliteit een vermeden ton CO2 bij een Tesla 1695,- euro kost? Hoe verhoudt zich dit tot de kosten per vermeden ton CO2 bij andere vormen van klimaatbeleid, zoals CCS? Klopt het dat zelfs de goedkoopste elektrische auto nog vele malen duurder is dan andere vormen van CO2-reductie?

 

4. Kunt u verklaren waarom de berekeningen van de kosten van het stimuleren van elektrisch rijden wederom zoveel hoger zijn dan uw voorganger heeft voorgespiegeld aan de Kamer bij de behandeling van het Belastingplan?

 

5. Bent u het eens met de conclusie dat het fiscaal stimuleren van elektrische auto’s ondoelmatig en enorm duur is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

 

6. Bent u het eens met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de klimaatwinst van de fiscale stimulering eveneens zeer beperkt is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

 

7. Bent u het eens met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de doelstellingen sluipenderwijs verbreed zijn en dat het daarmee moeilijk is voor de Kamer te controleren of er doelmatig geld uitgegeven wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

 

8. Bent u het eens met de conclusie dat ook met de versoberingen van 2019 en 2020 er nog altijd geen sprake is van doelmatige stimulering? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

 

9. Kunt u reflecteren op de rol van de ‘Hand aan de Kraan systematiek’? Hoe duidt u de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de ‘Hand aan de Kraan systematiek’ op zichzelf nog niet zorgt voor proportionele en doelmatige stimulering?

 

10. Welke verbeteringen zijn er denkbaar in het ‘Hand aan de Kraan systematiek’? Bent u het eens met de VVD en het CDA dat de ‘Hand aan de Kraan systematiek’ een effectief slot op de deur zou moeten zijn en dus verbeterd zou moeten worden? Wanneer bent u voornemens om deze verbeteringen door te voeren?

 

11. Wanneer komen de eerste conclusies van de ‘Hand aan de Kraan systematiek’? Klopt het dat dit rapport van de Algemene Rekenkamer erop lijkt te hinten dat er nog altijd teveel gestimuleerd wordt en dat er dus maatregelen genomen zouden moeten worden om dit te beperken?