Vragen over drugshandel per post

Nederland ligt internationaal onder vuur om drugshandel per post. Samen met collega Dilan Yesilgöz-Zegerius heb ik vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Financiën. Wij willen van het kabinet weten wat de omvang van het probleem is en welke mogelijke maatregelen ingezet kunnen worden om de drugshandel per post aan banden te leggen.

 

Schriftelijke vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Lodders (beiden VVD) aan de minister van justitie en veiligheid en de staatssecretaris van financiën over het bericht ‘Nederland internationaal onder vuur om drugshandel per post[1].’

   

  1. Bent u bekend met het bericht: Nederland internationaal onder vuur om drugshandel per post?

  2. Klopt het dat Nederlandse dealers maandelijks naar schatting 9000 postpakketten met drugs naar het buitenland sturen? Zo ja, kunt u een overzicht geven van het aantal onderschepte postpakketten met drugs dat naar het buitenland wordt verstuurd opgesplitst per jaar en per land vanaf 2017? En kunt u overzicht geven hoe en waar deze postpakketten onderschept zijn?

  3. Klopt het dat met name cocaïne, xtc, speed en steeds meer crystal meth vanuit Nederland per post worden verstuurd naar andere landen? Zo ja, kan een overzicht worden gegeven van de soorten drugs die vanuit Nederland per post naar het buitenland worden verstuurd opgesplitst per jaar en per land vanaf 2017?

  4. Kan een overzicht worden gegeven van de landen die de meeste drugs pakketten per post vanuit Nederland ontvangen? Zo ja, in hoeverre kunnen post pakketten bestemd voor risicolanden extra worden gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?

  5. Is de minister het met de VVD-fractie eens dat het zeer onwenselijk zou zijn als postpakketten vanuit Nederland op den duur in de ban worden gedaan door andere landen, met name vanwege onze handelspositie? Zo ja, welke maatregelen zijn de minister en de staatsecretaris bereid te treffen om de controle op postpakketten te intensiveren? Zo nee, waarom niet?

  6. Welke landen voeren een beleid van 100% controle ten aanzien van postpakketten uit Nederland? Sinds wanneer hebben deze landen dat beleid ingevoerd?

  7. Klopt het dat douane en politie eerst toestemming moeten vragen aan een officier van justitie, die vervolgens groen licht moet krijgen van een rechter-commissaris, om een pakket te controleren? Zo ja, is het een mogelijkheid om het controleren van verzendingen te vereenvoudigen door de bevoegdheid om pakketten te openen neer te leggen bij politie- of douanebeambten zelf? Zo nee, waarom niet?

  8. Klopt het dat er een toename is van het aantal Nederlandse drugspostzendingen die vanuit Duitsland en België worden verstuurd? Zo ja, bent u bereid in gesprek te gaan met uw collega’s in deze landen om het aantal drugspostzendingen terug te dringen?

  9. Zien de minister en de staatssecretaris het invoeren van een legitimatieplicht bij het versturen van pakketten naar het buitenland als oplossing? Zo ja, kan de kamer op korte termijn nader worden geïnformeerd over deze mogelijke maatregel en hoe dit vormgegeven zou kunnen worden, tevens met aandacht voor de AVG? Zo nee, waarom niet?