Zorgen over het vertrek hoofdkantoor Unilever uit Nederland

Deze week werd duidelijk dat Unilever op papier zijn hoofdkantoor gaat vestigen in Londen. Samen met Dennis Wiersma heb ik vragen gesteld aan minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling. Het gaat natuurlijk niet alleen om de verplaatsing van het hoofdkantoor, maar de keuze van het bedrijf zal ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en het verlenen van opdrachten aan zzp-ers en mkb-ers. Wij willen graag van het kabinet weten wat het vertrek van hoofdkantoren, als nu van Unilever, betekent voor de Nederlandse economie en de directe en indirecte banen. Ook hebben we het kabinet gevraagd te komen met een verdere analyse van het vestigingsklimaat en concrete punten aan te leveren die ons vestigingsklimaat kunnen verbeteren. Een gunstig vestigingsklimaat is een belangrijk onderdeel binnen ons belastingstelsel en op dat punt is er nog voldoende huiswerk te maken.

 

Schriftelijke vragen van de leden Wiersma en Lodders (beiden VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van het artikel ‘Unilever wake-upcall voor het kabinet?’

 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Unilever wake-upcall voor het kabinet’[1]?

 

2. Wat betekent het vertrek van hoofdkantoren, zoals die van Unilever, voor de economie als geheel en voor het verdienvermogen van Nederland? Welke directe en indirecte effecten heeft het vertrek voor Nederlandse MKB’ers en ZZP’ers?

 

3. Is Nederland een voldoende interessante en aantrekkelijke plek om zich te vestigen? Hoe heeft dit zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Kan dit op meerdere aspecten bekeken worden, dus niet alleen de fiscaliteit, maar ook innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt? Waar zitten kansen en waar zitten bedreigingen?

 

4. Hoeveel bedrijven en werkgelegenheid heeft Nederland de afgelopen jaren aangetrokken? Hoeveel zijn er aangetrokken indien gecorrigeerd wordt voor het (incidentele) effect van de Brexit? Hoe verhoudt zich dit tot omringende landen? Wat kan Nederland daarvan leren?

 

5. Welke aanvullende stappen worden er genomen om de vestiging van bedrijven en het aantrekken van banen in Nederland te verbeteren? Wat wordt er gedaan aan beleidsopties om het vestigingsklimaat te verbeteren?

 

6. Wanneer komt de Studiegroep Duurzame Groei uit? Bent u bereid om in het onderzoek van de Studiegroep Duurzame Groei aanbevelingen op te nemen om de vestigingskracht van Nederland te verbeteren?

 

7. Wanneer komt de volgende monitor vestigingsklimaat uit? Bent u bereid de NFIA te vragen om een verdere analyse op het vestigingsklimaat te maken, en te vragen om concrete beleidsopties?

 

8. Bent u bereid de fiscale bouwstenen, zoals aan de Kamer toegestuurd, aan te vullen met concrete fiches ter verbetering van het vestigingsklimaat, in het belang van ons verdienvermogen?

 

9. Klopt het dat een van de ‘push-factoren’ voor Nederland de relatief hoge lasten op arbeid zijn? Kunt u in de gevraagde verkenningen expliciet beleidsopties meenemen om dit te verbeteren?

 

10. Kunt u de Kamer nog voor de zomer informeren over welke stappen het kabinet op bovenstaande punten zet de komende tijd?