Onterechte commotie over de garnalenvisserij

Eind februari ontstond er commotie over de garnalenvisserij. De viskotters zouden teveel uren vissen en de NVWA verzuimd om in te grijpen. Daarmee werden beide partijen in diskrediet gebracht. Laat mij helder zijn; als je een vergunning hebt dan kom je de afspraken uit die vergunning na en zo niet dan wordt je aangepakt. De NVWA is de organisatie die deze controles moet uitvoeren.

 

Over de vergunningverlening zijn veel vragen te stellen. Hoe is de vergunning tot stand gekomen, hoe is het aantal visuren bepaald en hoe kan er gecontroleerd worden of vissers zich aan de afspraken houden. En als er dan een vergunning is moet de NVWA natuurlijk vooraf aangeven of zij kunnen handhaven. Eerder heb ik gepleit dat de NVWA bij nieuw beleid een uitvoeringstoets moet doen. Op basis van die uitkomst weet je vooraf of de NVWA kan handhaven. Ook dat lijkt niet of onvoldoende gebeurd te zijn. En wat schetst mijn verbazing.... nu gaat de minister de Wageningen Universiteit vragen om te monitoren. Dat lijkt me de omgekeerde wereld. Regels hebben we nodig maar deze moeten wel werkbaar zijn! 

 

Samen met collega Arne Weverling heb ik de minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit Onderstaande vragen gesteld.

 

Schriftelijke vragen van de leden Weverling en Lodders (beide VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de berichten “Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets” en “Garnalenvissers te actief op Waddenzee? ‘Stemmingmakerij’”

 

 1. Bent u bekend met de berichten “Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets”[1] en “Garnalenvissers te actief op Waddenzee? ‘Stemmingmakerij’”[2]?

 2. Wanneer is de vergunning van de garnalenvissers van kracht geworden? Welke afspraken zijn er gemaakt  over het aantal visuren?

 3. Klopt het dat in de uiteindelijke vergunning een lager aantal dan door de NVWA opgegeven  visuren is opgenomen? Kunt u toelichten waarom en op basis van welke informatie dit gedaan is? Heeft hierover actief overleg met de sector plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

 4. Is er bij de vergunningverlening een handhavingstoets door de NVWA uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

 5. Klopt het dat de passende beoordeling bij de vergunningaanvraag uitging van het aantal pk-uren in  plaats aantal visuren? Waarom en op basis van welke documenten is overgegaan naar het aantal visuren?

 6. Kunt u het proces tot de vergunningverlening van het aantal visuren delen? Op basis waarvan is het aantal visuren bepaald? Door wie is dit bepaald en wie heeft wat geadviseerd? Hoe wordt het mogelijk aantal geviste uren berekend? Hoe is deze berekeningsmethode tot stand gekomen? Is dit in overleg met de sector gebeurt?

 7. Welke methode wordt er gebruikt om het aantal visuren te meten? Wordt hierbij een onderscheidt gemaakt in de uren die vissers vissen, varen, stilliggen buiten- en in de haven? Zo ja, hoe wordt dit onderscheidt gemaakt en hoe verklaart u de tegenstrijdige berichten uit de sector? Zo nee, waarom niet en deelt u de mening dat dit wel zou moeten om op basis van de juiste cijfers de juiste conclusies te kunnen trekken?

 8. Is er bij het bepalen van de vergunning voor het aantal visuren rekening gehouden met een bepaalde mate van differentiatie per jaar, met andere woorden; is voor de vergunningverlening een periode over meerdere jaren als uitgangspunt gebruikt aangezien de vissersvloot en de vangst per jaar grote verschillen kan laten zien? Zo nee, waarom niet?

 9. Klopt het dat het aantal visuren jaarlijks zou worden bijgesteld afhankelijk van de ontwikkelingen en dat het visurenplafond niet als harde eis is besproken bij de afspraken over de visvergunningen? Graag een toelichting hierop. Kunt u uitgebreid toelichten waarom deze afspraak niet is nagekomen?

 10. Kunt u een toelichting geven op de berichtgeving van de NOS en uw reactie in relatie tot het Productie- en afzetprogramma garnalen (PAP) waar de sector al een aantal jaren mee werkt over het aantal vis- en vaaruren per garnalenvisser?

 11. Kunt u aangeven hoe de mededeling dat er vanaf dit jaar waarschuwingen en vervolgens boetes uitgedeeld zullen gaan worden zich verhoudt tot het feit dat de maximale urennorm niet per individuele visser of schip geldt?

 12. Waarom is de Universiteit van Wageningen gevraagd te monitoren hoeveel uren de vissers vissen? Hoe ziet deze monitoring eruit? Deelt u de mening dat het monitoren en controleren van vissers een taak zou moeten zijn van de NVWA? Zo nee, waarom niet?

 13. Klopt het dat er een nieuw monitoringssysteem komt? Zo ja, waarom, per wanneer en wat moet het nieuwe monitoringssysteem adequater gaan monitoren in vergelijking met het huidige systeem? Welke partijen spreken met elkaar over dit nieuwe monitoringssysteem en waarom juist deze partijen?

 14. De leden van de VVD-fractie willen toe naar een adequaat monitoringssysteem die, in tegenstelling tot het huidige systeem, wel op een correcte wijze weergeeft hoelang en waar een (garnalen)kotter heeft gevist; deelt u deze mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting hoe u dit gaat bewerkstelligen.

 15. Deelt u de mening dat het ontstane beeld in de media niet op de werkelijkheid berust? Wat gaat u doen om dit beeld recht te zetten?

 16. Wilt u deze vragen een voor een beantwoorden?[1] https://nos.nl/artikel/2323114-garnalenvissers-veel-te-actief-in-wadden-en-noordzee-overheid-deed-niets.html

[2] https://www.lc.nl/friesland/harlingen/Garnalenvissers-te-actief-op-Waddenzee-Stemmingmakerij-25356284.html