Vragen over snelle oplossingen om het aantal stalbranden terug te dringen

Iedere stalbrand doet ons schrikken. Een stal met levende dieren zoals kippen en varkens of andere dieren die in vlammen opgaat. Het is verschrikkelijk, zeker als je dat als boer van dichtbij hebt meegemaakt. Verschrikkelijk voor de dieren die het vaak niet overleven en verschrikkelijk voor de boer en zijn of haar gezin. Zij kunnen hun dieren waar ze met passie voor zorgen vaak niet redden.

Eén van de belangrijkste oorzaken van stalbranden is schade door knaagdieren zoals muizen en ratten. Deze zoeken een warm plekje bij de elektriciteitskabels en knagen aan de kabels waardoor er kortsluiting ontstaat en brand uitbreekt. Door steeds meer automatisering in de stallen zoals een melkrobot, automatische luchtfilters of koelsystemen is de kans op brand, veroorzaakt door dit ongedierte veel groter. 

In het regeerakkoord hebben we afgesproken boeren meer mogelijkheden te geven om het ongedierte in stallen te bestrijden. Nu is het vaak nog een ingewikkelde en kostbare route. Het bestrijden van ongedierte moet gemakkelijker worden, vooral om dierenleed bij stalbranden te voorkomen. Gek genoeg komt de minister van Milieu en Wonen niet in actie. Zij zou voor 2019 invulling geven aan de afspraak in het regeerakkoord. Ik heb er al verschillende keren op aangedrongen haast te maken maar mijn geduld raakt op. Bij iedere stalbrand is er verontwaardiging, en terecht. Daarom moet er snel een oplossing komen om die verschrikkelijke stalbranden terug te dringen. Want nu krijgt de boer vaak onterecht de verontwaardiging over zich heen, terwijl hij of zij aan handen en voeten gebonden is. Met onderstaande vragen wil ik voor 1 april 2020 een uitgewerkt plan! Niet voor mezelf maar voor de dieren en de mensen die iedere dag werken met en voor hun dieren!


Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Milieu en Wonen en de minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit over de toegezegde brief over stalbranden (Kamerstuk 27858-491).


1. Herinnert u zich dat u tijdens het AO Gewasbeschermingsmiddelen het volgende heeft gezegd (Kamerstuk 27858-491); ‘Mevrouw Lodders zegt terecht dat in het regeerakkoord «2019» is afgesproken. Dat is nu bijna voorbij. Er staat zelfs «voor», dus we hebben hier iets in te halen. We willen allemaal af van stalbranden. Dat wordt breed gedeeld in de Kamer. De Minister en ik komen samen met een brief, en we zullen vanuit mijn departement ook zeker kijken wat we eraan kunnen bijdragen.’ en dat u toezegging heeft gedaan in december een brief over stalbranden naar de Kamer toe te sturen (Kamerstuk 27858-491)?

2. Kunt u toelichten waarom u nog steeds geen afspraken heeft gemaakt over de bestrijding van knaagdieren door de ondernemer en daarmee de afspraak in het regeerakkoord niet bent nagekomen?

3. Onderzoekers schatten in dat ongeveer 25% van de stalbranden wordt veroorzaakt door knaagdieren; deelt u de mening dat elke stalbrand er één teveel is, zeker als deze voorkomen had kunnen worden door een adequate knaagdierbestrijding door ondernemers?

4. Kunt u aangeven waarom u, met de wetenschap dat ongeveer 25% van de stalbranden veroorzaakt wordt door knaagdieren, geen haast maakt met afspraken over een adequate bestrijding van knaagdieren?

5. Herinnert u zich de door het lid Dik-Faber getoonde elektriciteitskabel aangevreten door ongedierte? Realiseert u zich dat de getoonde kabel gebruikt wordt in moderne innovatieve stallen? Zo ja, wat vindt u ervan dat u met het uitblijven van afspraken over een goede bestrijding van ongedierte door ondernemers, ondernemers met lege handen laat staan en daarmee in onzekerheid?

6. Bent u bereid om de Kamer voor 1 april 2020 te informeren over de afspraken die u met de vertegenwoordigers van de sector maakt over het bestrijden van knaagdieren zodat ondernemers zelf het ongedierte in stallen kunnen bestrijden om één van de belangrijkste oorzaken van stalbranden terug te dringen (dus afspraken  buiten het geïntegreerde plaagdiermanagementsysteem zoals bedoeld in het regeerakkoord)?

7. Deelt u de mening dat waar het kabinet haar beleid richt op innovatieve en moderne stallen waarbij automatisering een belangrijk onderdeel is,  er ook voldoende werkzame middelen moeten zijn om de plaagdierbestrijding door ondernemers vorm te geven? Zo nee, waarom niet?