Vragen over de reorganisatie van de Belastingdienst

We zijn het debacle van het onterecht terugvorderen van de kinderopvangtoeslag nog lang niet vergeten. Vele ouders ondervinden nog dagelijks de gevolgen van het optreden van de Belastingdienst. En ook in de afgelopen weken hebben we meerdere voorbeelden gezien waarbij mensen en ondernemers door het handelen van de Belastingdienst in problemen komen.

De toeslagenaffaire is voor het kabinet aanleiding geweest om een stevige reorganisatie aan te kondigen. De Kamer heeft hierover in januari een debat gevoerd met minister Hoekstra. Tijdens het debat ben ik kritisch geweest over de koers van de minister. De Belastingdienst staat al onder druk en een reorganisatie met onbekende bestemming zal geen bijdrage leveren aan de gewenste cultuuromslag. Daarbij komen er steeds meer signalen van mensen die bij de Belastingdienst werken. Mensen voelen zich onvoldoende gehoord en buitenspel gezet, terwijl het juist deze mensen zijn die het werk moeten doen.

De reorganisatie is aangekondigd maar de bestemming is nog onbekend. De Belastingdienst bestaat uit drie grote onderdelen; de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane. Deze drie onderdelen kan je natuurlijk best uit elkaar trekken maar dan ben je er nog niet. Hoe ga je om met andere belangrijke onderdelen.  Neem de Belastingtelefoon of ICT. Onduidelijk waar deze onderdelen een plek krijgen. Waar krijgt de cultuuromslag een plek. Kortom veel vragen en ik ben zeer benieuwd hoe de staatssecretaris hier mee om zal gaan. Op 4 maart is er een debat over de Belastingdienst. Ik hoop dat de staatssecretaris dan mijn vragen beantwoord zal hebben zodat we er verder over kunnen spreken.

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën (Belastingdienst en fiscaliteit) over de reorganisatie van de Belastingdienst 

1.       Bent u bekend met het artikel ‘Onvrede groeit over reorganisatie Belastingdienst[1]’ en de brief ‘Pas op! Wet in uitvoering’[2] 

2.       Komt de aangekondigde reorganisatie (ontvlechting) overeen met uw visie op de gewenste organisatie van de Belastingdienst? Kunt u uw visie op de organisatie en de gewenste organisatie delen? Kunt u de verschillende stappen beschrijven en daarbij specifiek ingaan op de verschillende dienstonderdelen die breed ingezet worden zoals de Belastingtelefoon, de ICT enz. Hoe krijgen deze onderdelen  een plek in de nieuwe organisatie?

3.       Wat vindt u van de aangekondigde reorganisatie en het ontbreken van overleg met de ambtelijke organisatie en de grote zorgen van de betrokken medewerkers? Kunt u reflecteren op het gesprek wat u recent had met medewerkers van de dienst?

4.       Binnen de dienst zijn grote zorgen of er wel voldoende geluisterd wordt naar de medewerkers en of ze niet buitenspel worden gezet; hoe verklaart u deze geluiden? Op welke manier zijn of worden ook de medewerkers van de dienst betrokken bij de plannen tot ontvlechting? Deelt u de mening dat betrokken medewerkers belangrijke zeggenschap zouden moeten krijgen in de ontvlechting van de dienst? Zo nee, waarom niet?

5.       Wat vindt u van de oproep van de samenwerkende centrales van overheidspersoneel om de denkkracht en geld te besteden aan het verbeteren van de automatisering in plaats van aan de zoveelste structuurwijziging? Welke plek krijgt de verouderde IV (werken aan verbetering operationele prestaties, verminderen complexiteit en verbeteren professionaliteit en de kosten IT)  in de reorganisatie van de Belastingdienst?

6.       Hoe draagt de ontvlechting en het versterken van de besturing bij aan het oplossen van de problemen bij de dienst en specifiek de uitvoering toeslagen?

7.       Tijdens het debat over de ontvlechting van de Belastingdienst heeft de minister van Financiën toegezegd betrokken te blijven bij de ontvlechting; wie heeft- en krijgt- de leiding over de uitvoering van de grote ontvlechtingsopgave? Welke rol hebben de andere twee bewindslieden bij de ontvlechtingsopgave? 

8.       Wat vindt u van de suggestie van de medewerkers van de dienst om naast een uitvoeringstoets in de toekomst ook het risico op onbedoelde effecten van de wetgeving in de uitvoering mee te wegen? Bent u bereid dit mee te nemen?

9.   Bent u bereid om een plan van aanpak met de Kamer te delen waarin de Kamer inzicht krijgt in het gewenste eindbeeld van de organisatie, het tijdpad – wanneer worden welke stappen gezet- , en een kostenoverzicht?

10.   Bent u bereid om in het plan van aanpak ook aandacht te hebben voor de noodzakelijke cultuurverandering binnen de dienst?

11.   Wanneer bent u voornemens de uitvoeringstoets over de ontvlechting te delen met de Kamer zoals toegezegd tijdens het debat over de reorganisatie Belastingdienst op 21 januari?  

12.   Bent  u bereid om de vragen voor het AO Belastingdienst van 4 maart te beantwoorden zodat we uw plannen kunnen bespreken tijdens dit debat?