Duidelijkheid over de nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR)

Ik heb grote zorgen over de uitwerking van de nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR). In het Belastingplan 2018 is er besloten om de oude KOR te vervangen voor een nieuwe KOR. Deze nieuwe KOR zou minder complex zijn en zorgen voor minder administratieve lasten voor de ondernemer. Op 1 januari 2020 is de nieuwe KOR ingegaan, maar ik heb twijfels over de groep ondernemers die gebruik kunnen maken van de nieuwe KOR en de administratieve lasten. Niet alle ondernemers die gebruik konden maken van de oude KOR kunnen nu gebruik maken van de nieuwe KOR. Dat vind ik best gek. Temeer omdat nog niet duidelijk is of de administratieve lasten onder de nieuwe KOR nu echt zijn afgenomen heb ik samen met collega Thierry Aartsen schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.   

Schriftelijke vragen van het leden Lodders en Aartsen (beide VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR)

   

 1. Deelt u de mening dat alle kleine ondernemers onder de nieuwe KOR zouden moeten kunnen vallen? Deelt u de mening dat dit niet het geval is en dat dit aangepast zou moeten worden omdat de administratieve lasten voor de kleine ondernemer door de nieuwe KOR niet zijn afgenomen en de nieuwe KOR daarmee zijn doel niet bereikt? Graag een toelichting hierop. 

 2. Bent u bekend met het artikel ‘Minder aanmelders nieuwe btw-vrijstelling kleine ondernemers’[1]?

 3. Waarop heeft het kabinet het aantal van 200.000 ondernemers gebaseerd?

 4. Herinnert u zich het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Lodders en Aartsen (Kamerstuk 2019Z16255) dat het doel van de nieuwe KOR een vereenvoudigde vrijstellingsregeling is om de administratieve lasten te verlichten?

 5. Kunt u verklaren waarom kleine ondernemers, gezien het tegenvallende aantal kleine ondernemers dat gebruik maakt van de nieuwe KOR in vergelijking met de verwachtingen van het kabinet, dit blijkbaar niet als zodanig zien?

 6. Bent u het eens met de genoemde ondernemingsorganisaties, die zeggen dat ondernemers door de nieuwe regeling afgeschrikt worden? Zo nee, hoe kunt u aantonen dat dit niet klopt?

 7. Wat is de rol van het niet weergeven van de btw op een factuur op het aantal kleine ondernemers die geen gebruik maken van de nieuwe KOR?

 8. Waarom heeft het kabinet de suggestie van de branche tot een onderzoek naar de effecten van het weglaten van de btw op de factuur naast zich neergelegd?

 9. Waarom is er gekozen voor een termijn van drie jaar?

 10. Herkent u het beeld dat ondernemers te laat doorkregen dat de KOR ging veranderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manieren, naast de al eerder genoemde publiekscampagne (Kamerstuk 2019Z16255), kunnen in de toekomst tijdig alle ondernemers bereikt worden?

 11. Herkent u het beeld dat het voor veel ondernemers onder de nieuwe KOR niet duidelijk is aan welke factuureisen moeten worden voldaan? Kunt u een toelichting geven op de factuureisen waaraan een factuur moet voldoen?

 12. Moeten ondernemers onder de nieuwe KOR wel het btw-nummer op de factuur vermelden, nu de btw niet op de factuur vermeld hoeft te worden?

 13. Waarom heeft u gekozen voor een omzetgrens van 20.000 euro, die gezien de omzetgrens in andere Europese lidstaten de op ena laagste van Europa is (Kamerstuk 2019Z16255)?

 14. Wat doet deze relatief lage omzetgrens met de concurrentiepositie van kleine ondernemers die handelen met het buitenland?

 15. Op welke manier blijft u de nieuwe KOR monitoren? En op welke manier wordt ook de Kamer meegenomen in de voortgang van de nieuwe KOR?

 16. Het kabinet heeft aangegeven de nieuwe KOR niet eerder dan het eerste jaar van inwerkingtreding te evalueren (Kamerstuk 35033-3); bent u bereid tot een evaluatie in 2021?

 17. Kunt u toezeggen dat indien er inderdaad een afschrikwekkend effect van de nieuwe regeling uitgaat u de regeling zult aanpassen?

 18. Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?