Vervolgvragen over de Basisregistratie Personen

 Al eerder heb ik, samen met collega’s Middendorp en Koerhuis, vragen gesteld over de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat de antwoorden op onze vragen wat mij betreft niet voldoende duidelijkheid gaven hebben we vervolgvragen gesteld. Gemeenten vinden dat de hoofdhuurder verantwoordelijk is voor de controle van de ingeschreven bewoners op een adres. Mocht de hoofdhuurder niet weten dat er nog anderen mensen op zijn of haar adres staan ingeschreven kan dit tot vervelende situaties leiden. We hebben voorbeelden van mensen die hun huurtoeslag zijn kwijtgeraakt, omdat er in de BRP meer mensen staan ingeschreven dan er daadwerkelijk wonen. De VVD vindt dat gemeenten bij een verhuizing de nieuwe hoofdhuurder actief moeten informeren over welke personen er (nog) staan ingeschreven op het adres. Door de toch al grote administratieve last die komt kijken bij een verhuizing zou dit een kleine moeite moeten zijn. Vooraf duidelijkheid geven kan achteraf vervelende situaties voorkomen.

   

Vervolgvragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis (allen VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties, de minister van Wonen en Milieu en de staatssecretaris van Financiën over het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) (vervolgvragen op kamerstuk 2019Z16147).

   

 1. Herinnert u zich de vragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis over het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) (Kamerstuk 2019Z16147)?

 2. In antwoord op Kamervragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis (Kamerstuk 2019Z16147) schrijft u dat ‘de reeds op het adres ingeschreven bewoner die erachter komt dat op zijn adres iemand is ingeschreven daarvan melding kan maken bij de gemeente en vragen om een adresonderzoek’; deelt u de mening dat dit de omgekeerde wereld is en dat de overheid er juist voor moet zorgen dat de overlast voor de ‘onwetende’ Nederlander zo veel mogelijk wordt voorkomen? Zo ja, graag een toelichting? Zo nee, waarom niet?

 3. Deelt u de mening dat de gemeente het aan een nieuwe hoofdhuurder verplicht zou moeten zijn om proactief duidelijkheid te verschaffen over of en zo ja welke personen er allemaal op het adres staan ingeschreven? Zo nee, waarom niet? Op welke manier kan een bewoner erachter komen of er nog andere personen zijn ingeschreven op het adres? Hoeveel Nederlanders hebben de afgelopen jaren gevraagd om een adresonderzoek?

 4. Kunt u gemeenten verplichten om vooraf de verhuisaangifte te controleren om de feitelijke situatie vast te stellen en niet achteraf omdat achteraf de kans op fraude en misbruiksituaties, met soms grote financiële gevolgen voor de hoofdbewoner van dien, groter wordt? Zo ja, op welke manier gaat u zich inspannen om dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet en wat moet er gebeuren om dit wel mogelijk te maken?

 5. Op basis waarvan concluderen u en de gemeenten dat de aangiftebereidheid voor een verhuizing belemmert wordt door het vooraf doorgeven van bewijsstukken? Deelt u de mening dat er bij een verhuizing überhaupt veel administratieve werkzaamheden komen kijken en dat juist deze (kleine) extra administratieve last een hoop zorgen bij mensen kan wegnemen? Zo nee, waarom niet?

 6. Waarom is niet voorgeschreven hoe gemeenten om moeten gaan met verhuizingen? Kan dit een bepaalde mate van discrepantie opleveren tussen de verschillende gemeenten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke, hoe wordt hiermee omgegaan en wat zijn de gevolgen en onduidelijkheden door het verschil in handelswijze?

 7. Klopt het dat het overleggen van bewijsstukken in hardcopy moet gebeuren aan de balie in het gemeentehuis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom kan dit niet digitaal?

 8. In antwoord op vraag 6 in Kamerstuk 2019Z16147 schrijft u dat de oplossing voor schrijnende gevallen niet is om te werken met toestemming van de andere bewoners; waarom is dit niet de oplossing? Wat is dan wel een oplossing, waarom gaat u hier, in de antwoorden op de eerder gestelde Kamervragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis, niet op in?

 9. Waarom is het niet bekend of er gemeenten zijn die toestemming vragen aan de hoofdbewoner wanneer er een ander persoon wil worden ingeschreven op hetzelfde adres, zeker gezien het feit dat gemeenten wettelijk verplicht zijn jaarlijks het inschrijfproces te monitoren en de resultaten te delen met zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als aan het ministerie van BZK?

 10. Op dit moment lopen verschillende gesprekken met instanties; waarom bent u nu pas in gesprek terwijl de problematiek van de BRP al veel langer speelt? Kunt u een toelichting geven op het verloop van de gesprekken, de voortgang, de mogelijke oplossingen die zijn besproken en antwoord op de vraag wanneer u verwacht een oplossing te hebben voor de situatie waarin een nieuwe bewoner de gevolgen moet ervaren van het feit dat een oude bewoner verzuimd heeft aangifte te doen van verhuizing? 

 11. Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?