Transparantie bij stikstofregels noodzakelijk

Er zijn nog steeds signalen dat niet alle informatie rond de rekenregels die gebruikt worden bij het berekenen van de stikstofdepositie openbaar zijn. Omdat transparantie en openheid belangrijke  uitgangspunten zijn voor het vertrouwen in het rekenmodel is het noodzakelijk dat deze informatie openbaar en voor iedereen toegankelijk is. Samen met collega Mark Harbers heb ik de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd het RIVM de opdracht te geven de informatie zo snel mogelijk openbaar te maken.

 

Schriftelijke vragen van de leden Lodders en Harbers (beide VVD) aan de ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid Welzijn en Sport over het OPS-model.

 

  1. Herinnert u zich de antwoorden op vragen van het lid Bisschop (SGP) over het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar is gemaakt (Kamerstuk 2019D45822)?

  2. Herinnert u zich dat u beloofd heeft dat de broncode van het OPS-model in de week van 4 november 2019 openbaar zou maken? Kunt u aangeven of de hele broncode inclusief de achterliggende rekenregels/modellen inclusief de bijbehorende data openbaar zijn gemaakt? 

  3. Klopt het dat de rekenregels (die onderdeel zijn van het OPS-model) en de bijbehorende data nog (steeds) niet openbaar zijn gemaakt?

  4. Klopt het dat het RIVM op 22 september 2019 heeft toegezegd informatie te delen en op 3 december 2019 gecommuniceerd heeft dat er eerst een juridische toets  wordt uitgevoerd en tot die tijd de data niet verstrekt wordt?

  5. Bent u het met de leden eens dat openheid en transparantie een belangrijk uitgangspunt is voor het vertrouwen in het rekenmodel? Zo nee, waarom niet? 

  6. Bent u bereid om het RIVM de opdracht te geven de gevraagde informatie zo snel mogelijk openbaar te maken? Zo ja, wanneer kan deze informatie worden gedeeld? Zo nee, waarom niet?

  7. Kunt u aangeven hoe vaak deze rekenregels en de bijbehorende data zijn en worden aangepast en op basis van welke informatie deze rekenregels en bijbehorende data zijn aangepast?

  8. Bent u bereid om zodra een wijziging van de rekenregels/bijbehorende data plaats heeft gevonden deze informatie openbaar beschikbaar te stellen? Zo nee, waarom niet?