Schriftelijke vragen over het bericht ‘Cosun: verwerking in gevaar door PFAS norm’

Sinds juli dit jaar is er veel te doen over PFAS en de te lage drempelwaarde die de staatssecretaris van Milieu en Waterstaat (nu minister van Milieu en Wonen) heeft vastgesteld. Door de lage drempelwaarde zitten veel bedrijven in bijvoorbeeld de grondverzetmachines in de problemen. Ook de landbouw heeft hier last van. Bij de oogst van aardappelen en suikerbieten komt ook grond (tarra)mee. Zeker tijdens deze oogstperiode waar er veel regen is gevallen.  Verwerkingsbedrijven zoals Suiker Unie (Cosun) scheiden producten en grond van elkaar. De grond wordt teruggebracht naar akkers of wordt gebruikt voor de aanleg van woningen, wegen en dijken. Door een te laag vastgestelde norm van 0,1 microgram mogen de bedrijven die suikerbieten of aardappelen verwerken de grond niet meer afzetten of terugbrengen naar de akkers. De bedrijven moeten de grond opslaan , de afvoer ligt stil. Dit zorgt voor extra kosten en de verwerking van producten als aardappelen en suikerbieten komt in gevaar.  Samen met collega Erik Ziengs heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Milieu & Wonen en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen zodat ook de verwerkingsbedrijven in de landbouwsector aan de slag kunnen blijven.

   

Vragen van de leden Ziengs en Lodders (beiden VVD) aan de minister van Milieu en Wonen en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht Cosun: verwerking in gevaar door PFAS norm (Boerderij 26-11-2019)

 


1.Bent u bekend met het bericht ‘Cosun: verwerking in gevaar door PFAS norm’[1]?

 

2.Wat vindt u ervan dat de verwerking van aardappelen, suikerbieten en cichoreiwortels in gevaar komt door de strenge PFAS norm?

 

3.Realiseert u zich dat de sector in grote problemen is gekomen nu bij de door weersomstandigheden natte oogst van dit jaar ook nog eens extra grond (tarra) naar de fabrieken wordt meegeleverd en de sector extra kosten moet maken om de grond af te voeren?  Wat heeft u de afgelopen weken gedaan om de problemen te minimaliseren? Kunt u inzicht geven in de kosten? 

 

4.Bent u op de hoogte van het gebruik van fabrikant-eigen-verklaring? Zo ja, bent u bekend dat PFAS niet is opgenomen op de lijst: bijlage b van het bodembesluit?  Sinds wanneer bent u op de hoogte dat PFAS niet op deze lijst is opgenomen en welke stappen heeft u gezet om de problemen van de landbouw in kaart te brengen?

 

5.Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat inzet op individuele partijkeuringen geen oplossing is en dit ook niet als oplossingsrichting kan worden gegeven? Zo nee, kunt u aangeven op basis van welke argumenten u een andere mening bent toegedaan? Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de sector?

 

6.Is de landbouwsector actief uitgenodigd voor de taskforce PFAS? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om deze sector gezien de urgente problematiek uit te nodigen voor deze taskforce? Zo nee, waarom niet?

 

7.Kunt u aangeven of de Voorhang ontwerpbesluit versnelling gebiedsspecifiek beleid voor PFAS ook van toepassing is op de agrarische sector om de bodemkwaliteitskaarten op orde te brengen? Zo nee, waarom niet en welke actie gaat u op dit punt uitzetten?