Vragen over de productie van herdenkingsmunten

Naar aanleiding van het werkbezoek wat ik aan de Koninklijke Nederlandse Munt bracht heb ik vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Nu de Nederlandse Bank (DNB) verantwoordelijk is voor de aanbesteding van de betaalmunten en de herdenkingsmunten heb ik met name over de laatste categorie vragen. 

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over de voortgang van de aanbestedingsprocedure van de ‘Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten’.

1.      Herinnert u zich dat de ‘Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten’ (Kamerstuk 35203) op 26 september 2019 door de Tweede Kamer en op 15 oktober door de Eerste Kamer als hamerstuk is aangenomen?    

2. Herinnert u zich dat in de nota naar aanleiding van het verslag van de ‘Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten’ (Kamerstuk 35203-6) staat dat ‘De tweede fase eind juni begint. De potentieel geïnteresseerden geven in deze fase aan voor welke prijs zij de opdrachten willen doen. Naar verwachting kan in het najaar het contract met de winnende partij worden ondertekend’? Kunt u een huidige stand van zaken geven over het aanbestedingstraject door DNB van de circulatiemunten? Is de aanbesteding inmiddels afgrond, is dit zonder problemen gegaan en is het slaan van munten voor de komende aanbestedingsperiode geborgd en hoe lang is deze periode?

3.      Kunt u nogmaals bevestigen dat er geen beleidswijzigingen zouden plaatsvinden met de wijziging van de genoemde wet (m.u.v. de beleggingsmunt)?


4.      Kunt u bevestigen dat ‘herdenkingsmunten’ en ‘jaarsets’ van belangrijke toegevoegde waarde zijn voor het onder aandacht brengen van culturele en maatschappelijke thema’s, bijzondere jubilea en verzamelaars? Zo ja, kunt u bevestigen dat er geen wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot deze munten? Zo nee, waarom niet?

5.      Welke opdracht heeft DNB gekregen met betrekking tot de uitgifte en het op de markt brengen van herdenkingsmunten, munten voor verzamelaars, zoals bijvoorbeeld de jaarsets, en de dukaten? Zijn er nog andere munten die niet onder deze categorieën vallen? Zo ja, welke?

6.      Kunt u aangeven hoe het aanbestedingstraject van deze munten verloopt of verlopen is? Kunt u ingaan op de aanbestedingsvoorwaarden en de proportionaliteit? Klopt het dat de aanbestedingsvoorwaarden niet voor iedereen toegankelijk zijn? Waarom niet? Deelt u de mening dat een aanbestedingsdocument voor iedereen opvraagbaar moet zijn?

7.      Kunt u aangeven welke andere taken, dus buiten de aanbestedingsprocedure zoals in de wet is opgenomen, bij DNB zijn ondergebracht? Hoeveel fte is daarmee gemoeid? Waarom is daar voor gekozen?

8.      Kunt u specifiek in gaan op de afspraken over de kosten van productie, promotie en distributie van herdenkingsmunten en munten voor verzamelaars? Hoe is het aanbod in de aanbesteding tot stand gekomen?
 Worden er ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de producten, dienstverlening voor de consument (invulling van de klantenservice) en verkrijgbaarheid voor iedereen, inclusief doelgroepen?

9.      Is de aanbestedingsperiode tijdig gestart? Hoe lang duurt het voor een marktpartij om de opdracht uit te voeren en wanneer was/is de gunning voorzien? Kunt u bevestigen dat de uitgifte van herdenkingsmunten, jaarsets en dukaten niet in gevaar komen? Zo nee, waarom niet? Indien de uitgifte van deze munten in gevaar komt, kunt u aangeven wat de oorzaak daarvan is? Op welke manier gaat u dit op korte termijn herstellen?
 

10. Wat zijn de gevolgen er als er geen marktpartijen zich aanbieden?  Blijft de verzamelaarsmarkt in zijn huidige vorm bestaan (toegankelijke producten voor iedereen rondom maatschappelijk en cultureel belangrijke thema’s)? Hoe groot is het risico dat muntverzamelaars afhaken en dat dit cultureel erfgoed van Nederland verdwijnt in zijn huidige vorm? Hoe verwacht u dat de verzamelaarsmarkt er zonder Nederlandse herdenkingsmunten komt uit te zien? Vindt u dit wenselijk?


11.      Op welke manier heeft DNB de aanbestedingsprocedure voorbereid? Beschikt DNB over voldoende capaciteiten en expertise om deze aanbesteding te begeleiden en te beoordelen? Zijn de randvoorwaarden in de aanbesteding van die aard dat er redelijkerwijs geïnteresseerde munthuizen te vinden zijn?

12.  De leden van de VVD hebben in de memorie van toelichting gelezen dat het munthuis dat de aanbesteding van herdenkingsmunten en munten voor verzamelaars wint (hier gaat het dus niet over de aanbesteding m.b.t. circulatiemunten) verantwoordelijk is voor het gehele proces van promotie van de munt tot en met distributie; kunt u bevestigen dat dit ook de opdracht is geweest naar de DNB? Wie ziet toe op de inhoud van de tender en de aanbestedingsprocedure zodat de opdracht zoals omschreven in de memorie van toelichting ook strikt wordt uitgevoerd? In welke mate is het munthuis vrij om promotie en distributie te voeren en in welke mate? Wat zijn de beperkingen van deze verantwoordelijkheid opgelegd door de DNB? Zo ja, wat vindt u hiervan?

13.  Hoelang duurt het voorbereidings- en ontwikkeltraject van een herdenkingsmunt en hoeveel verschillende herdenkingsmunten is DNB in 2020 voornemens te laten produceren, promoten en distribueren door de winnaar van de aanbesteding? Welke herdenkingsmunten worden er in 2020 uitgegeven qua thema en wanneer worden de thema’s vastgesteld? Op welke manier is het ministerie van Financiën betrokken bij het bepalen van de thema’s? Worden de thema’s UNESCO en Nederlandse sporticonen voortgezet? Zo nee, waarom niet?

14.  Kunt u ingaan op de controles op het munthuis door DNB? Klopt het dat de ECB alle leveranciers van euromunten audit? Op welke manier zit er overlap in deze audit of controle tussen de ECB en de DNB? Hoe wordt geborgd dat er geen dubbele taken worden uitgevoerd?

15. Kost het uitgeven van herdenkingsmunten geld of levert het geld op voor de schatkist? Welke mogelijkheden heeft de DNB bekeken en welke keuzes zijn er gemaakt? Kunt u deze keuzes toelichten?

16. Heeft de DNB de expertise om de taak van een munthuis/ontwerper op te nemen in de muntadviescommissie? Welk effect zal dit hebben op de kwaliteit en de haalbaarheid van de munten?

17.  Kunt u de vragen één voor één en ruim binnen de gestelde termijn van drie weken beantwoorden?