Problemen bij RVO bij aanmelden derogatie

De afgelopen dagen kreeg ik van verschillende boeren het signaal dat RVO kampt met problemen bij het melden van derogatie. Boeren kunnen tot uiterlijk 31 januari aangeven of zij gebruik willen maken van derogatie (onder voorwaarden meer mest toedienen aan de akkers). Het is niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren en op de website van RVO wordt hier niet over gecommuniceerd. Voor boeren kan dit heel vervelend uitpakken en daarom heb ik de minister om opheldering gevraagd.

   

Tegelijkertijd heb ik een aantal andere ergernissen in deze vragen meegenomen. Boeren die derogatie willen melden moeten hiervoor leges betalen. Deze leges kunnen zij niet voldoen middels een eenmalige automatische incasso. Dat moet toch anders kunnen. Ik heb gevraagd of de minister bereid is de dienstverlening van RVO te toetsen op mogelijkheden om deze sneller, simpeler en goedkoper te maken. Een eenmalige automatische incasso voor het betalen van leges is hiervan een mooi voorbeeld. De minister heeft drie weken de tijd om vragen te beantwoorden. Maar in dit geval heb ik gevraagd de vragen uiterlijk vrijdag 25 januari te beantwoorden omdat veel boeren in de onzekerheid verkeren en er zullen een aantal boeren zijn die komend weekeinde de derogatie willen melden en dan voor deze onaangename verrassing staan.

   

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over problemen bij de aanmelding voor derogatie

   

1. Klopt het dat er op dit moment problemen zijn met het aanmelden voor derogatie 2019? Klopt het dat dit een fout in de software is? Zo ja, wanneer is deze fout of het probleem geconstateerd?

 

2. Klopt het dat het nog niet duidelijk is of de problemen voor 31 januari 2019 zijn opgelost? Zo nee, wat vindt u ervan dat dit wel gecommuniceerd wordt naar de ondernemers die hierover contact zoeken met RVO?

 

3. Klopt het dat ondernemers tot uiterlijk 31 januari 2019 de mogelijkheid hebben tot het aanmelden voor derogatie? Zo ja, hoe gaat u om met de geconstateerde problemen en het niet kunnen aanmelden voor derogatie?

 

4. Op welke manier worden de ondernemers geïnformeerd over deze problemen?

 

5. Kunt u aangeven waarom deze storing niet actief gemeld wordt op de website van RVO?

 

6. Kunt u garanderen dat ondernemers geen nadeel ondervinden van deze problemen en de mogelijkheid hebben om eventueel na 31 januari 2019 een melding voor derogatie te doen? Zo nee, waarom niet?

 

7. Bent u bereid ondernemers actief te informeren als de problemen zijn opgelost? Zo nee, waarom niet?

 

8. Klopt het dat een ondernemer de leges voor de aanmelding derogatie niet met een eenmalige automatische incasso kan voldoen? Zo ja, waarom niet?  Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat dit niet bijdraagt aan de wens om de administratieve lasten te verminderen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, kunt u de leden toelichten waar de administratieve lastenverlichting dan uit bestaat?

 

9. Bent u bereid de dienstverlening van RVO te toetsen op mogelijkheden om deze sneller, simpeler en goedkoper te maken zoals in dit voorbeeld het mogelijk maken van een eenmalige automatische incasso? Zo nee, waarom niet?

 

10. Kunt u aangeven waarom ondernemers dit jaar een derogatievergunning moeten aanvragen in plaats van een melding? Komt deze wijziging voort uit een voorwaarde die Brussel gesteld heeft? Zo ja, welk artikel ligt hieraan ten grondslag? Zo nee, kunt u een uitgebreide motivatie geven van deze wijziging?

 

11. Bent u bereid deze vragen uiterlijk vrijdag 25 januari te beantwoorden gezien de strakke deadline die voor ondernemers gehanteerd wordt en de onduidelijkheid of ondernemers na 31 januari nog een derogatie kunnen melden?