Opheldering over onvoldoende capaciteit en een te hoge werkdruk bij de douane

 Om ons land veilig te houden moeten we weten wie er binnenkomt. Als de capaciteit daarvoor onvoldoende is, wil ik horen wat de staatssecretaris van Financiën daaraan gaat doen. Zeker ook omdat de Brexit voor de deur staat, wat ook extra druk bij de douane oplevert. Ik heb de staatssecretaris om opheldering gevraagd, zowel over de veiligheidsrisico’s als in relatie tot de voorbereidingen op de brexit. .

 

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkdruk’[1].

 

1. Bent u bekend met het bericht ‘Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkdruk’?

 

2. Klopt het bericht dat uit onderzoek blijkt dat douaniers op Schiphol een te hoge mate van werkdruk ervaren? Zo ja, welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?

 

3. Kunt u aangeven wanneer de benoemde documenten in het artikel naar het ministerie van Financiën zijn geschreven? Wanneer heeft het Wob verzoek plaatsgevonden en wanneer zijn de gevraagde documenten verstrekt?

 

4. Kunt u aangeven wat er bedoeld wordt met ‘er geregeld onvoorziene pieken in het werkaanbod ontstaan waardoor er soms moet worden gekozen om controles niet te doen’? Welke onvoorziene pieken worden hier bedoeld, hoe vaak en wanneer hebben deze het afgelopen jaar plaatsgevonden en hoeveel controles zijn er niet uitgevoerd en hoeveel controles zijn er ten dele uitgevoerd vanwege deze onvoorziene pieken in het werkaanbod (graag een overzicht per maand van het afgelopen jaar)?

 

5. Herkent u zich in het bericht dat er een capaciteitstekort is in het aantal douaniers op Schiphol? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het met de VVD eens dat dit capaciteitstekort zo snel mogelijk moet worden verholpen?

 

6. Sinds wanneer is duidelijk dat er een capaciteitstekort is bij douane en welke acties zijn het afgelopen half jaar ingezet om dit capaciteitstekort op te vangen, los van de extra benodigde capaciteit voor de op handen zijnde brexit?

 

7. In het artikel wordt gesproken over een vernietigend rapport van de vakbond. Wanneer heeft dat onderzoek plaatsgevonden? Kunt u aangeven of u naar aanleiding van dit rapport zelf onderzoek heeft laten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen? Zo ja, wanneer heeft dit onderzoek plaatsgevonden en wat waren de uitkomsten hiervan?

 

8. Kunt u in een overzicht weergeven op welke douaneafdelingen op Schiphol welke tekorten aan medewerkers zijn? Kunt u aangeven welke werkzaamheden deze afdelingen uitvoeren en of er bij de uitvoering van deze werkzaamheden taken in het geding zijn gekomen? Zo ja, welke?

 

9. Klopt het bericht dat de 100-procentscontroles van risicovluchten niet altijd uitgevoerd worden? Zo ja, kunt u dit verklaren? Is bij het besluit om niet over te gaan tot 100-procentscontrole een veiligheidsanalyse uitgevoerd? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

 

10. Wordt op dit moment op alle vluchten die daarvoor in aanmerking komen gegarandeerd een 100-procentscontrole uitgevoerd? Hoeveel 100-procentscontroles hebben er niet plaatsgevonden? Kunt u aangeven welke risico’s er hierbij zijn geweest voor de nationale veiligheid en de veiligheid van medewerkers?

 

11. Binnen welke termijn worden de 100-procentscontroles weer volledig uitgevoerd?

 

12. Op basis van welke informatie maakt de douane de keuze welke controles en of werkzaamheden wel en niet worden uitgevoerd? Hoe vaak vindt een ‘risicobepaling’ plaats? 

 

13. Welke gevolgen heeft de onderbezetting bij de douane voor het kunnen screenen van alle mensen die Nederland via Schiphol binnen willen komen? Welke gevolgen heeft dit voor zowel onze veiligheid als de veiligheid van de douaniers zelf? Weet de douane wel wie er precies ons land binnenkomen? Deelt u de mening dat onze veiligheid niet in het geding mag komen en dat strenge en gedegen controles door de douane noodzakelijk zijn bij het waarborgen hiervan?

 

14. Heeft de douane op andere Nederlandse vliegvelden ook te maken met capaciteitstekorten, een te hoge werkdruk of andere problemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke problemen ervaren de douaneafdelingen op deze vliegvelden? Zijn er naast vliegvelden nog andere douaneafdelingen (bv. havens) die te kampen hebben met capaciteitsproblemen?

 

15. Kunt u aangeven of medewerkers nog tegen andere problemen aanlopen in het kader van hun werkzaamheden, zoals bij bijvoorbeeld het gebruik van ICT? Zo ja, welke?

 

16. Wat is het percentage ziekteverzuim onder de douaniers op Schiphol over de afgelopen twee jaar (graag per maand weergeven)?

 

17. Kunt u aangeven wanneer de vragen gesteld in het schriftelijke overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de brexit (Kamerstuk 31934-18) worden beantwoord?

 

18. Kunt u aangeven hoe de hierboven beschreven capaciteitsproblemen in relatie staan tot de grote vraag van douane inzet bij de op handen zijnde brexit?

 

19. Uit eerdere rapportages blijkt dat u in aanloop naar de brexit 300 fte heeft aangetrokken om de extra werkzaamheden in verband met de brexit op te vangen. Klopt het dat deze nieuw geworven mensen niet ingezet worden voor het huidige capaciteitsprobleem? Zo nee, kunt u een uitgebreide toelichting geven?

 

20. Kunt u een overzicht geven van de nieuw geworven mensen voor de uitbreiding rond de brexit activiteiten en nieuwe geworven mensen voor de reguliere activiteiten? En kunt u aangeven hoeveel mensen er voor beide categorieën nog geworven moeten worden voor 29 maart 2019? Zo nee, waarom niet?

 

21. Kunt u aangeven of de nieuw geworven mensen voor de brexit, die inmiddels de opleiding hebben voltooid, op dit moment worden ingezet voor reguliere taken? Zo ja, wat gebeurt er met de reguliere werkzaamheden en capaciteit als zij op 29 maart worden ingezet voor de extra werkzaamheden met betrekking tot de brexit?

 

22. Kunt u aangeven hoe u de huidige capaciteitsproblemen gaat oplossen?

 

23. Op welke manier(en) werft de douane nieuwe medewerkers? Zit er een verschil tussen het werven van medewerkers voor de reguliere activiteiten en specifiek voor de brexit activiteiten? Zo ja, welke verschillen? Welk opleidingstraject doorlopen nieuwe douaniers?

 

24. Hebben de capaciteitsproblemen invloed gehad op de opleiding van de nieuwe medewerkers die opgeleid worden voor de brexit activiteiten?

 

25. Wilt u de vragen een voor een beantwoorden?

 


 

[1] https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4542106/werkdruk-schiphol-100-procentscontroles-tekort-brexit