Vragen over de voorbereiding NVWA in relatie tot de brexit

 

In de afgelopen weken hebben we veel gelezen en gehoord over de brexit. Op 29 maart 2019 zullen de Britten de Europese Unie verlaten. Het is nog steeds niet duidelijk of dit een ‘harde’ brexit wordt (geen afspraken) of dat de Britten de overeenkomst met de Europese lidstaten steunen waarbij er een zachte brexit zal plaatsvinden. Omdat die duidelijkheid er nog steeds niet is moeten Nederland en de Nederlandse ondernemers zich dan ook voorbereiden op een ‘harde’ brexit. Dat vraagt veel van de ondernemers maar ook van verschillende overheidsdiensten. Vorige week heeft de Kamer op mijn verzoek een schriftelijk overleg gevoerd met de staatssecretaris financiën over de Douane en de voorbereidingen die nodig zijn om op verschillende plaatsen voldoende capaciteit (douanebeambten) en apparatuur (scans, ICT, enz.) te hebben om invoer en uitvoer van producten en het grensverkeer te laten plaatsvinden. De Douane is niet de enige organisatie die voor een grote opgave staat. Ook de NVWA krijgt te maken met veel meer controles en activiteiten. Daarom heb ik onderstaande vragen over de voorbereiding NVWA in relatie tot de brexit aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gesteld.

  

Schriftelijke vragen van de leden Lodders en Weverling (beide VVD) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over de voorbereiding brexit  NVWA

   

1.      Kunt u een uitgebreide actualisatie geven over de stand van zaken voorbereiding NVWA op brexit?

 

2.       Kunt u aangeven of er externe partijen zijn, zoals bij de Douane is gebeurd, die onderzoek hebben gedaan naar de voortgang in de voorbereiding op de brexit? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid deze informatie met de Kamer te delen?

 

3.       Kumt u een overzicht geven van de op 29 maart 2019 benodigde locaties om controles in het kader van brexit uit te kunnen voeren? Kan per locatie worden aangegeven wat de stand van zaken is zoals de huisvesting, inrichting, testdraaien enz.?

 

4.       Kunt u aangeven hoeveel fte personeel er op 29 maart 2019 nodig is? Hoeveel fte is hiervan geworven? Hoeveel fte is voldoende opgeleid om haar taken te kunnen uitvoeren? Kunt u aangeven hoeveel extra fte er na de brexit nog geworven gaat worden?

 

5.       Op welke manier zijn andere toezichthouders zoals KCB, NAK-tuinbouw, NAK, BKD, COKZ en dergelijke betrokken bij de voorbereiding op de brexit?

 

6.       Kunt u aangeven of er een masterplanning beschikbaar is voor de voorbereiding NVWA op de brexit? Zo nee, bent u bereid deze alsnog op te stellen? Zo ja, bent u bereid deze met de Kamer te delen? Zijn er tussendoelen geformuleerd en voldoet de NVWA aan deze gestelde tussendoelen?

 

7.       Zijn er locaties waar de NVWA op dit moment nog geen controle activiteiten uitvoert maar dat na de brexit op 29 maart 2019 wel zal moeten doen? Hoeveel locaties zijn dit en wat is de voortgang met betrekking tot de werkzaamheden die hiervoor verricht moeten worden?

 

8.       Kunt u aangeven of de IT, zowel hardware als software, beschikbaar is, getest is, en op 29 maart 2019 voldoende operationeel kan zijn? Zo nee, waar schort het op dit moment nog aan?

 

9.       Is de NVWA in haar IT systemen afhankelijk van andere partijen of lidstaten of Brussel? Zo ja, welke en op welke onderdelen? Kunt u aangeven of er een overzicht is gemaakt van de werkzaamheden en of de werkzaamheden op schema lopen zodat op 29 maart een en ander operationeel kan zijn?

 

10.   Welke risico’s ziet u ten aanzien van de voortgang?

 

11.   Kunt u een actueel overzicht van de beschikbare middelen bieden waarbij is aangeven welke middelen inmiddels zijn ingezet en of aanbesteed zijn? Kunt u hierin een onderscheid maken naar de NVWA en overige landbouw gerelateerde keuringsdiensten?

 

12.   Is er inmiddels voldoende afstemming over de werkvormen met bijvoorbeeld de Douane en of Marechaussee? Zo nee, wanneer worden deze afspraken gemaakt?