Er is nog veel onduidelijkheid over aangepaste teeltmaatregelen vanaf 2019

 

Vanaf komend jaar hebben de maistelers op zand- en lössgrond te maken met aangepaste teeltmaatregelen om de nitraatuitspoeling te beperken. Ik krijg signalen dat er bij de telers nog veel onduidelijkheid is en er door het ministerie van Landbouw erg beperkt is gecommuniceerd. Veel boeren weten nog niet hoe zij volgend jaar met deze aangepaste teeltmaatregelen zullen gaan werken terwijl 2018 nu al bijna voorbij is! Graag hoor ik van de minister hoe zij de boeren beter gaat informeren over gewijzigde regels. Dit geldt natuurlijk ook voor loonwerkers die werkzaamheden voor boeren uitvoeren. Ook zij dienen tijdig geïnformeerd te worden over gewijzigde omstandigheden. Zowel boeren als loonwerkers moeten soms investeren in nieuwe machines. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Zie hieronder de vragen:

 

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Minister van Landbouw en Natuur naar aanleiding van de verplichte rijenbemesting vanaf 2021 en de aangepaste teeltmaatregelen voor 2019 die voortvloeien uit het 6de actieprogramma Nitraatrichtlijn.

 

  1. Komend jaar hebben de maistelers op zand- en lössgrond te maken met aangepaste teeltmaatregelen die voortvloeien uit het zesde actieprogramma om de nitraatuitspoeling te beperken, is de minister van mening dat de aangepaste teeltmaatregelen op voldoende wijze gecommuniceerd zijn met de telers? Zo ja, op welke manier zijn de aangepaste teeltmaatregelen met de telers gecommuniceerd? En op welke wijze zijn de aangepaste teeltmaatregelen met de (ondersteunende) bedrijven gecommuniceerd?

  2. Heeft de minister gegevens of en hoe gewijzigde informatie in het algemeen en in deze specifieke situatie (de aangepaste teeltmaatregelen) tot de boeren en betrokken ondernemers komt? Zo nee, wat vindt de minister daarvan? Is de minister het met de leden van de VVD eens dat er voor boeren al heel veel wijzigingen plaatsvinden en de boeren op verschillende manieren aangeven dat het heel veel wijzigingen van beleid zijn en niet altijd duidelijk is hoe wijzigingen eruit zien?

  3. Vindt de minister dat de gewijzigde informatie op die manier gecommuniceerd moeten worden dat boeren kennis kunnen nemen zonder dat zij zelf op zoek moeten naar gewijzigde informatie? Indien de minister het met de leden van de VVD eens is, is zij bereid om hier het komende jaar een speerpunt van de maken? Zo nee, waarom niet?

  4. Wat vindt u van de uitkomst van een peiling op de Agrotechniek Hollandbeurs waar maistelers gevraagd is op welke manier ze omgaan met de aangepaste teelmaatregelen waarbij 40% van de telers nog niet bekend is met de wijzigingen of nog niet weet wat zij moeten gaan doen?

  5. Klopt het dat het nog steeds onduidelijk is welke hoofdgewassen in aanmerking komen voor het zaaien van een vanggewas na de oogst of voor een andere hoofdteelt na de mais? Zo nee, wanneer is dit duidelijk geworden?

  6. Bent u voor de keuze van de hoofdgewassen in contact getreden met ondernemers (boeren en bedrijven die diensten verlenen) in de betreffende regio’s die te maken krijgen met deze aangepaste teeltmaatregelen en die dus veel expertise hebben over de mogelijke gevolgen en beperkingen van de keuze voor het hoofdgewas? Zo ja, wat is de uitkomst van deze gesprekken? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om dit gesprek alsnog te voeren?

  7. Per 1 januari 2021 wordt de rijenbemesting verplicht in mais op alle zand- en lössgronden. Op welke manier kunnen boeren en bedrijven die boeren ondersteunen zoals bijvoorbeeld loonwerkers anticiperen op deze regels? Loonwerkers die nu voor een investering staan moeten een machine kunnen kopen die langer dan 3 jaar dienst kan doen, zijn de aangepasten teeltmaatregelen voldoende duidelijk  zodat boeren en bedrijven geen desinvestering in machines doen? Zo ja, op welke manier is dit gecommuniceerd?

  8. Kan de minister aangeven hoe ver het staat met het onderzoek naar mogelijkheden voor andere opties van maiszaaien bij een volveldbemesting die ook kunnen voldoen aan de verminderde uitspoeling van mineralen ( ruitzaai / driehoeksverband etc ) ?

  9. Wilt u deze vragen voor een voor een beantwoorden en voor het Algemeen Overleg Mestbeleid?