Regeling ammoniak en veehouderij niet toegankelijk voor innovatieve stalsystemen

In de veehouderij zijn we continu op zoek naar innovaties om de emissies en depositie van ammoniak te verminderen. Veehouders, stalbouwers en fabrikanten (van bijvoorbeeld luchtwassers) bedenken nieuwe systemen of concepten en deze worden, bij goed resultaat, ingezet. In de Regeling ammoniak en veehouderij zijn spelregels opgenomen. Van verschillende ondernemers heb ik het signaal gekregen dat deze regeling moeilijk of niet toegankelijk is voor innovatieve ideeën of bedrijven buiten de gevestigde orde. Ook wordt de regeling als bureaucratisch ervaren. Dat is gek. Met de regeling ammoniak en veehouderij willen we graag de emissies en depositie van ammoniak terugdringen. Je zou denken dat dit doel centraal staat en alle hens aan dek om innovaties van binnen en buiten de sector aan te jagen en een kans te bieden. Maar de praktijk blijkt dus weerbarstig. Reden om samen met collega Erik Ziengs vragen te stellen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

 


Schriftelijke vragen van de leden Ziengs en Lodders (beide VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over de Regeling ammoniak en veehouderij


 

 

 1. Bent u bekend met de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) die bedoeld is om emissies en depositie van ammoniak te verminderen?

 2. Bent u het met de leden van de VVD fractie eens dat veehouders, stalbouwers, fabrikanten (van luchtwassers) en ondernemers (uit andere sectoren) met innovatieve ideeën gebruik moeten kunnen maken van de Rav? Zo ja, op welke manier enthousiasmeert u veehouders, stalbouwers, fabrikanten (van luchtwassers) en ondernemers (uit andere sectoren) om te komen met innovatieve ideeën die de ammoniakemissie kan reduceren?

 3. Kunt u aan de hand van een voorbeeldcasus van een ondernemer (een ondernemer, innovatief, niet werkzaam in de veehouderij heeft een briljant idee waarbij de ammoniakreductie uit stallen fors gereduceerd kan worden) de procedure doorlopen welke stappen deze ondernemer moet zetten, welke informatie deze ondernemer moet aanleveren, hoe lang het duurt voordat een ondernemer duidelijkheid heeft, welke tijd hiermee gemoeid is en alle andere relevante handelingen? Zo nee, waarom niet?

 4. Kunt u aangeven of en op welke manier er samenwerking is met andere landen bij het opnemen van goede concepten op de Rav-lijst die emissies en depositie verminderen?

 5. Kunt u aangeven of er een versnelde procedure is voor ondernemers die test- en praktijkervaring hebben in landen om ons heen? Zo nee, waarom niet? Bent u het met de leden eens dat alle goede ideeën met goede resultaten in de praktijk zo snel als mogelijk ingezet moeten kunnen worden om het doel van de Regeling, het verminderen van emissies en depositie, in de praktijk toe te kunnen passen? Zo nee, waarom niet? 

 6. De ondernemers ervaren de procedure tot opname op de Rav-lijst als bureaucratisch, wat kunt u doen om deze constatering om te buigen naar een praktische werkwijze die ondernemers stimuleert om met goede ideeën te komen?

 7. Klopt het dat de Rav-lijst uitgaat van alleen concepten en systemen? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen?

 8. Klopt het dat een willekeurig bedrijf wat een nieuw concept of systeem op de markt brengt een omschrijving van het concept of systeem moet overleggen en deze omschrijving op de Rav-lijst komt te staan? Wat vindt u van het risico dat een ondernemer loopt dat zijn concept of systeem kan worden nagebouwd zonder de benodigde details? Wat vindt u van het feit dat deze ondernemer soms jarenlang heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en met het plaatsen op de Rav-lijst van de betreffende informatie iedere willekeurige bouwer dit na kan bouwen? Op welke manier wordt dit voorkomen? Kan een ondernemer een ontheffing of een andere manier van rapporteren aanvragen? Zo nee, waarom niet?

 9. Bent u van mening dat door vroegtijdig de details prijs te moeten geven een ondernemer terughoudend zal zijn om dit soort concepten of systemen te ontwikkelen? Zo nee, waarop baseert u dit?

 10. Bent u met de leden van de VVD fractie van mening dat juist innovatieve ideeën voldoende kans moeten krijgen en gestimuleerd zouden moeten worden om de reductie van ammoniakemissie (en of andere stoffen) terug te dringen? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat de geschetste belemmeringen opgeheven worden?

 11. Kunt u aangeven hoe de Technische Advies Pool (TAP) tot stand is gekomen? Welke functies zijn in deze TAP belegd? Welke expertise is in deze TAP belegd? Hoe worden mensen benadert die in deze TAP zitting hebben?

 12. Kunt u aangeven welke stappen u inmiddels gezet heeft waar de motie Lodders (28 973 nummer 202) om gevraagd heeft?

 13. Bent u bereid deze vragen één voor één te beantwoorden?