Vragen na weer een ernstig ongeluk met een multiplay-springkussen

In de afgelopen maanden hebben een aantal ernstige ongelukken plaatsgevonden met de zogenoemde multiplay-springkussens waarbij kinderen ernstig gewond zijn geraakt. Ik heb hier eerder al vragen over gesteld. Nu er recent weer een ongeluk heeft plaatsgevonden ben ik weer in de pen geklommen.

 

De NVWA heeft naar aanleiding van ongelukken extra maatregelen geeist van de verkopers en verhuurders van deze kussens. En een springkussen van het type ‘piraat’ mag voorlopig niet verkocht of verhuurd worden. Maar als je dan vervolgens op internet op zoek gaat naar een multiplay-springkussen dan wordt je niet gewezen op die extra voorzorgsmaatregelen, kom je allerlei verschillende types tegen waarbij je als consument niet kan zien of het om het bewuste type gaat wat tijdelijk uit de handel is genomen. Ook heb ik veel vragen over het proces van keuren en toezicht door de aangewezen keuringsorganisaties en de NVWA. Onderstaand de link naar het bericht en de vragen die ik gesteld heb. 

 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4455336/weer-ongeluk-met-gevaarlijk-multiplay-springkussen-stroe

   

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de ministers van Medische Zorg en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Weer ongeluk met gevaarlijk Multiplay-springkussen’ van 18 oktober jl *. Deze vragen kunnen worden gezien als aanvulling op de eerder ingediende vragen ‘Twee zwaargewonde kinderen na val onveilig speeltoestel’ (ingezonden 21 september 2018 / 2018Z16526)

   

1.         Bent u bekend met het bericht ‘Weer ongeluk met gevaarlijk Multiplay-springkussen’?

 

2.         U heeft een uitstelbrief gestuurd voor de beantwoording van de schriftelijke vragen ‘Twee zwaargewonde kinderen na val onveilig speeltoestel’, ingezonden 21 september 2018, kunt u aangeven wanneer deze vragen beantwoord worden?

 

3.         De NVWA heeft naar aanleiding van twee ernstige ongevallen met springkussens geëist dat verkopers en verhuurders van de Multiplay-springkussens extra maatregelen treffen om de toestellen veilig te houden voor kinderen. Welke extra maatregelen zijn er geëist en hoeveel tijd hebben de verkopers en verhuurders van deze springkussen gekregen om aan deze maatregelen te voldoen? Op welke manier is deze eis tot aanvullende maatregelen gecommuniceerd met de leveranciers? Wanneer en op welke manier wordt gecontroleerd of men voldaan heeft aan deze eis?

 

4.         Het volgende publiceert de NVWA op haar website: “De NVWA heeft leveranciers nadrukkelijk gewezen op de voorwaarden voor veilig gebruik van Multiplay speeltoestellen. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat een toestel is goedgekeurd door een Aangewezen Keuringsinstantie (AKI), op de juiste wijze is opgesteld en rondom is voorzien van valdempend materiaal. Ook moet er voldoende gebruikstoezicht zijn tijdens het gebruik.” , is dit de enige wijze van communiceren naar leveranciers? Zo nee, welke andere vorm heeft er plaatsgevonden?

 

5.         Vindt u dat deze voorwaarden die door de NVWA aan de leveranciers zijn gesteld (bv inzet van valdemping en toezicht) ook duidelijk gecommuniceerd moeten worden door de leverancier aan de consumenten die zich op de koop of huur van een springkussen oriënteren? Zo ja, gebeurd dit ook en wordt hier toezicht op gehouden? Zo nee, waarom niet?

 

6.         Wat vindt u van het feit dat er tal van multiplay-springkussens aangeboden worden voor koop of huur, er een aantal ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden, er geëist is dat leveranciers extra maatregelen treffen om toestellen veilig te houden voor kinderen en er in de oriëntatiefase (online tot de laatste stap die gezet moet worden om over te gaan tot koop of huur) geen melding wordt gemaakt van de veiligheidsvoorschriften, zoals valdempend materiaal en gebruikstoezicht? Deelt u de mening dat zolang niet duidelijk is of deze springkussens veilig zijn er minimaal in afwachting van het onderzoek een waarschuwing duidelijk zichtbaar voor de consument geplaatst zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

 

7.         Klopt het dat de NVWA het type ‘Multiplay Piraat’ buiten gebruik heeft gesteld? Klopt het dat de enige reden is dat deze kussens niet door een keuringsinstantie gekeurd zijn op veiligheid? Kan de NVWA garanderen dat alle andere types die op de markt zijn wel over de juiste certificaten beschikt? Hoe kan de consument dit controleren?

 

8.         Aan welke regels moet een multiplay-springkussen voldoen? Wie stelt deze regels op?

 

9.         Kunt u aangeven hoeveel overtredingen er geconstateerd zijn bij leveranciers, keuringsinstanties en of anderen van multiplay-springkussens in de afgelopen 5 jaar (per jaar, per instantie)? Kunt u aangeven hoeveel boetes en of waarschuwingen er in deze periode uitgedeeld zijn (per instantie)?

 

10.       Klopt het dat er vier keuringsinstanties (AKI) zijn aangewezen die de technische keuring van een toestel en het toetsen van de juistheid en volledigheid van de instructies voor veilig gebruik mogen uitvoeren? Zijn deze keuringsinstanties in de afgelopen 5 jaar gecontroleerd door de NVWA? Zijn er overtredingen geconstateerd en waarschuwingen en of boetes uitgedeeld? Zijn er in de afgelopen 5 jaar andere keuringsinstanties geweest die aangewezen waren als AKI waarbij de keuringsbevoegdheid is ingetrokken? Zo ja, wat was de reden?

 

11.       De NVWA heeft aangegeven met de vier AKI’s in gesprek te treden om fraude met goedkeuringscertificaten tegen te gaan, hebben deze gesprekken reeds plaatsgevonden? Zo ja, wat is de uitkomst van deze gesprekken?

 

12.       Hoeveel meldingen en constateringen van fraude met goedkeuringscertificaten hebben er de afgelopen 5 jaar (overzicht per jaar) plaatsgevonden?

 

13.       Kan de minister een uitgebreide toelichting geven op het handelen van de NVWA nadat deze zomer twee kinderen een schedelbasisfractuur opliepen na een val van een multiplay-springkussen. Welke stappen zijn er gezet na deze ongelukken in de controle op deze springkussens, de controle op de keuringsinstanties, de instructie aan de keuringsinstanties? Hebben de keuringsinstanties een aanvullende instructie gehad?

 

14.       Kunt u aangeven welke acties er tussen de eerste melding van de ongevallen en het bericht rond 3 oktober 2018 dat de NVWA de springkussens van het type ‘piraat’ verbod hebben plaatsgevonden?

 

15.       Klopt het bericht dat een inspecteur begin augustus een multiplay-springkussen heeft afgekeurd? Klopt het dat de NVWA pas twee maanden later aanvullende maatregelen afgekondigd heeft? Zo ja, wat vindt u hiervan?

 

16.       Kunt u toelichten waar het werk van de keuringsinstanties op houdt en het toezicht door de NVWA wordt overgenomen? Kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor de instructies van de keuringsinstanties?

 

17.       Kunt u aangeven hoe een consument kan bepalen bij de koop of huur van een multiplay-springkussen of het om het betreffende type ‘Multiplay-springkussen Piraat’ gaat?

 

18.       Bent u op de hoogte dat verschillende aanbieders, zowel koop als huur, online multiplay-springkussens aanbieden met de benaming:  multiplay-piraat, multiplay-piratenschip en multiplay-piratenboot? Deelt u de mening dat dit zeer verwarrend is en bijna onmogelijk voor een consument om te weten of het betreffende type buiten gebruik is gesteld?

 

19.       Bent u bereid deze vragen een voor een te beantwoorden?

 

 

 

 

 

 

 

* https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4455336/weer-ongeluk-met-gevaarlijk-multiplay-springkussen-stroe