• Zorgen over het sleepvoetverbod

  De minister heeft aangekondigd dat het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond per 1 januari 2019 in werking zal treden en daarover maak ik mij, samen met collega Geurts van het CDA, grote zorgen over. Die zorg ligt met name in het aanbod alternatieve systemen. Want zijn er voldoende alternatieven voor handen en is wel bekend wat voor een effect deze alternatieven hebben op de verschillende grondsoorten? Staan sommige alternatieve systemen niet haaks op het beleid om het scheuren van grasland tegen te gaan? Zie hieronder een aantal kritische vragen, want het sleepvoetverbod moet rekening houden met een goede landbouwpraktijk! Lees verder

 • Opheldering over situatie Amerikaanse expats in Nederland

  De Amerikaanse belastingdienst (IRS) gaat mogelijk expats in het Verenigde Koninkrijk een jaar vrijstellen van de zogenaamde ‘repatriation tax’ als zij minder dan één miljoen belasting betalen. Ik heb aan de staatssecretaris gevraagd of dat ook voor Amerikaanse expats in Nederland geldt. Eerder heb ik al vragen gesteld over belastinghervorming die Trump wil gaan doorvoeren en de negatieve gevolgen hiervan voor Nederlandse ondernemers met een Amerikaans paspoort. In het licht van deze nieuwe berichtgeving ben ik ook wel benieuwd of er ook mogelijkheden bestaan om de negatieve effecten structureel op te lossen en welke stappen het kabinet inmiddels heeft genomen om de negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken voor deze groep inwoners. Lees verder

 • Handelswijze Rijksvastgoedbedrijf onbegrijpelijk!

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft door een fout in hun systeem foutieve nota’s naar pachters gestuurd. En nu ontvangen pachters zelfs aanmaningen over deze foutieve nota’s. Dat is onbegrijpelijk! Samen met collega Middendorp heb ik daarom vragen gesteld over deze handelswijze. De pachtnormen zijn niet voor niets naar beneden bijgesteld. Dan kan het niet zo zijn dat pachters nota’s gebaseerd op verkeerde berekeningen moeten betalen. Daarom onze dringende oproep aan de bewindspersonen om dit recht te zetten. Niet alleen moeten de nota’s worden berekend over de juiste normen, daarnaast moeten de aangekondigde invorderingsacties stop gezet worden en moeten pachters, die de pachtsom al betaald hebben, zo spoedig mogelijk het te veel betaalde bedrage met rente teruggestort krijgen. Lees verder

 • Het Rijksvastgoedbedrijf moet agrarische gebouwen goed onderhouden

  Van verschillende kanten bereikte mij het signaal dat het Rijksvastgoedbedrijf, dat eigenaar is van een aantal agrarische gebouwen, het onderhoud aan die gebouwen heeft laten verslonzen, of dat het onderhoud soms zelfs helemaal is uitgebleven. Daarom heb ik samen met collega Middendorp de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de minister van LNV om opheldering gevraagd. Kloppen deze signalen? Want als dat het geval is dan willen wij graag weten om hoe veel panden het gaat en wat de ernst van de situatie is, maar ook of en hoe beide bewindspersonen dit beleid willen aanpassen en hoe zij pachters hiervan voortaan beter op de hoogte willen houden. Want, vindt de VVD, als je dan eenmaal eigenaar van een aantal agrarische gebouwen bent, dan moet je hier goed voor zorgen en mogen pachters op z’n minst verwachten dat hier duidelijk over gecommuniceerd wordt. Lees verder

 • Rechten belastingbetalers moeten goed beschermd zijn

  Het financieel expertisecentrum Internationaal Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) roept op tot een betere bescherming van belastingbetalers in Nederland. Dat gaf mij reden om de staatssecretaris eens te bevragen over hoe het eigenlijk gesteld is met de rechten van belastingbetalers in Nederland. Welke rechtsbescherming kennen belastingbetalers tegen onrechtmatig inbreuken door bijvoorbeeld de Belastingdienst? En welke stappen wil dit kabinet gaan zetten om de rechtspositie van belastingbetalers te verbeteren? Helemaal omdat, in tegenstelling tot Nederland, een groeiend aantal landen een handvest kent waarin deze rechten staan. Ik heb de staatssecretaris gevraagd waarom Nederland niet zo’n handvest heeft en of de staatssecretaris voornemens is om alsnog zo’n handvest op te stellen. Zie hieronder mijn vragen. Lees verder

 • Beleid baseren op deugdelijk onderzoek

  De afgelopen tijd heeft een aantal onderzoeken uitgewezen dat bestaand of nieuw beleid niet altijd gestoeld is op de juist informatie of met de juiste methoden werkt. Neem bijvoorbeeld het ammoniakbeleid waarbij een foutief geplaatst meetstation het beleid bepaalt, of het voornemen van een commissie die bezig is met de herziening van de tarieven voor waterschappen om de landbouw meer te laten betalen terwijl is gebleken dat andere bronnen net zoveel of meer invloed hebben op het water. En nu wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het geurbeleid van veehouderijen wijzigen terwijl er heel veel vraagtekens te stellen zijn bij het rapport waar zij dit besluit op baseert. Dit is een zeer zorgelijke situatie, want beleid of bepaalde maatregelen kunnen verregaande gevolgen hebben. Dan mogen we op z’n minst verwachten dat dit wordt gebaseerd op rapporten en feiten waar geen twijfel over bestaat. Daarnaast moet duidelijk zijn of voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk tot resultaat zal leiden. Eerder heb ik met collega Erik Ziengs al een aantal kritische vragen gesteld over de aanpassingen van het geurbeleid rond veehouderijen. Deze vragen zijn nog niet beantwoord en daarnaast heeft de Kamer nog niet met elkaar kunnen spreken over het rapport en over de voorgenomen maatregel. Toch heeft de staatssecretaris besloten haar ingeslagen weg te vervolgen en de wijziging ter consultatie voor te leggen. Dat kan niet de bedoeling zijn! Vandaar dat we nogmaals de staatssecretaris hierover aan de tand hebben gevoeld en gevraagd om de conceptwijziging voorlopig aan te houden. Lees verder

 • Vragen gesteld over bericht "Afkoop pensioen dure grap voor ondernemer in buitenland"

  Als je altijd hard hebt gewerkt en netjes geld aan de kant hebt gezet voor je pensioen, dan wil je dat op een door jou gekozen moment kunnen afkopen. Nu ziet het er naar uit dat Nederlandse ondernemers in het buitenland met een pensioen in eigen beheer dat beter niet kunnen doen, omdat de belastingdruk kan oplopen tot 90%. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik wil graag van de staatssecretaris weten of dit klopt, maar ook welke stappen hij gaat zetten om de lastendruk voor deze ondernemers te verlichten. Lees verder

 • Opheldering om Friese schapenstapel

  Een verscherping van het mestbeleid dreigt de Friese schapenstapel te halveren. Dit nieuws kwam onverwacht voor de Friese schapenboeren en dat terwijl de wijziging enorme gevolgen kan hebben. Dat lijkt me niet de bedoeling. De aanpassing van het mestbeleid lijkt een reactie te zijn op de ontdekking van de NVWA dat er mest is afgezet op sommige dijken. Als dat niet mag moet de NVWA optreden in plaats van in een reflex de regels aanpassen. Ook voor het Weterskip Fryslan heeft deze aanpassing gevolgen. Het beheer van de dijken zal weer bij het waterschap komen, wat tot een kostenstijging zal leiden van het waterschap en daarmee de mensen in het gebied.Samen met collega Aukje de Vries heb ik om opheldering gevraagd over deze Friese kwestie en tegelijkertijd ook de vraag gesteld of er meer gebieden en boeren in Nederland zijn die door deze aanscherping in de knel komen. Lees verder

 • Geen overhaaste aanpassingen van het geurbeleid veehouderijen

  Iedereen wil graag een schone lucht. Luchtwassers op een stal helpen daar bijvoorbeeld bij, omdat het de lucht zuivert die de stallen verlaat. Op basis van een onderzoek naar de rendementen van luchtwassers wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wijzigingen doorvoeren in het geurbeleid voor veehouderijen. Maar dat onderzoek rammelt aan alle kanten. Zo is het aantal bedrijven dat onderzocht is wel erg klein om op basis daarvan conclusies te trekken. En het is ook gek dat dezelfde luchtwassers in Duitsland en Nederland toch hele andere rendementen halen. Er is op dit moment nog onvoldoende duidelijk, terwijl aanpassingen van het beleid enorme consequenties kan hebben voor veehouderijen. Daarom heb ik samen met collega Erik Ziengs schriftelijke vragen gesteld aan de beide bewindspersonen. Wat de VVD betreft moeten de zaken eerst maar eens goed worden uitgezocht alvorens er allerlei wet- en regelgeving wordt aangepast. Lees verder

 • Werken over de grens moet geen problemen opleveren

  Wanneer je woont in de grensstreek kan het maar zo zijn dat je in een ander land werkt dan waar je woont. Dan kan het niet zo zijn dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen. Om dat te voorkomen hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Nu lijkt alleen toch dat bedrijven en Nederlanders die over de grens in Duitsland werken klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse belastingdienst, omdat de regels bijvoorbeeld verschillen geïnterpreteerd worden of omdat de regels nog lang niet altijd bij iedereen bekend zijn. Daarom heb ik opheldering gevraagd samen met collega Jan Middendorp. Lees verder

 • Het is weer tijd voor de belastingaangifte!

  Het invullen van de belastingaangifte is voor de meeste mensen niet de leukste bezigheid, maar het moet wel gebeuren. Gelukkig heeft de Belastingdienst het ons de laatste jaren al een stuk makkelijker gemaakt. De meeste gegevens zijn tegenwoordig al ingevuld, er is een handige app voor de online belastingaangifte en de Belastingdienst is ook op social media te bereiken voor vragen. Maar het kan altijd nog makkelijker. En wie kan dat nou het best weten dan u, de gebruiker? Daarom ik heb vanochtend bij WNL in de uitzending de oproep gedaan om mij te laten weten waar u tegenaan loopt bij het invullen van de aangifte, of waarvan u denkt dat nodig is om de belastingtelefoon bij vragen u nog beter van dienst te laten zijn! Alle suggesties zijn welkom op helma@vvd.nl. De eerste reacties zijn al binnen, maar ik ontvang er graag nog meer zodat we een mooi pakket kunnen aanbieden aan de staatssecretaris. En vergeet niet om nog voor 1 april uw aangifte te doen! Dan krijgt u snel bericht en in het geval dat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst, staat het veel sneller op uw rekening. Wel zo prettig dus! Lees verder

 • Keuze boekhoudpakket moet bij zzp’er liggen

  De Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen. Het ziet er naar uit dat zzp’ers worden opgeroepen om zich aan te melden voor een proef met online boekhoudpakketten, terwijl deze pakketten een keurmerk dragen dat een initiatief is van de Belastingdienst zelf. Dat hoort niet. De Belastingdienst hoort neutraal te zijn. Ik heb gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën hierop te reageren. Lees verder

 • Vliegtaks loopt op de zaken vooruit

  In het regeerakkoord hebben we afgesproken om in Europees verband te onderzoeken welke afspraken er gemaakt kunnen worden om te komen tot een meer duurzamere luchtvaart. Ik ben dan ook ontzettend verbaasd dat het ministerie van Financiën nu haast lijkt te maken met een nationale vliegbelasting. Niet alleen omdat het niet de afspraak is, maar ook omdat een vliegtaks grote negatieve invloed kan hebben op de koopkracht van mensen en op de concurrentiepositie van Nederland. Een vliegtaks is onwenselijk en voorbarig. Tijd voor schriftelijke vragen dus aan het ministerie van Financiën en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat! Lees verder

 • Vliegtaks Eindhoven is idioot

  Gemeenten mogen niet zomaar zelf heffingen in het leven roepen. En al helemaal niet om hun gemeentekas te spekken. Ik was dan ook stomverbaasd toen ik las dat Eindhoven een eigen vliegtaks wil invoeren of Amsterdam die een cruisebelasting wil doorvoeren. Neem bijvoorbeeld Eindhoven. Eindhoven is een van de motoren van de Brabantse economie. Het vliegveld draagt bij aan een vestigingsklimaat en aan de geweldige aantrekkingskracht van Eindhoven. Ik wil dat de minister de telefoon pakt en aan de gemeente Eindhoven uitlegt waarom dit niet mag en ook niet gaat geburen. Lees hier mijn vragen die ik samen met collega’s Remco Dijkstra en Albert van den Bosch aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • "Maak eind aan BSN in btw-nummer voor ZZP'ers"

  In het btw-nummer van zzp’ers is het BSN-nummer standaard opgenomen. Dat is best gek. Het BSN-nummer is persoonsgebonden en daar gelden strenge privacyregels voor. Niet voor niets is op je rijbewijs of identiteitsbewijs bijvoorbeeld het BSN-nummer naar de achterkant verplaatst. Dan is het niet wenselijk dat een belastingdienst zzp'ers dwingt dit nummer te publiceren en ook nog eens aan hun opdrachtgevers te sturen. Helemaal omdat bij zzp’ers die vanuit huis werken hun persoonlijke gegevens openbaar zijn bij de Kamer van Koophandel. Dan maken we het voor fraudeurs wel heel makkelijk om te frauderen met identiteiten. Samen met collega Martin Wörsdörfer en Pieter Omtzigt en Harry van der Molen van het CDA hebben we dit aan de kaak gesteld. Zie bijgaand twee setjes schriftelijke vragen. Lees verder

 • Belastingdienst moet goed functioneren

  De Belastingdienst moet gewoon goed functioneren. Dat mag je als belastingbetaler verwachten. Maar of het nou gaat om het innen van de erf- en schenkbelasting, of om het afgeven van btw-nummers na het opgeven van zonnepanelen: te veel signalen bereiken mij dat burgers of ondernemers hinder ondervinden van het functioneren van de Belastingdienst. De Belastingdienst loopt achter met haar werkzaamheden en mensen worden hierover vervolgens niet goed geïnformeerd. Dat kan niet de bedoeling zijn en daarom heb ik om opheldering gevraagd aan de staatssecretaris. Zie hier mijn vragen. Lees verder

 • "EU-commissaris Moscovici moet uitspraken terugnemen"

  EU-commissaris Moscovici van belastingzaken heeft Nederland, samen met zes andere EU-landen, aan de schandpaal genageld wegens ons fiscale beleid. Volgens Moscovici zouden wij belastingontwijking door bedrijven mogelijk maken. De kwalificatie van de EU-commissaris is een belediging aan het adres van miljoenen hardwerkende ondernemers, werknemers en Nederlanders. Ik heb nadrukkelijk aan de staatssecretaris gevraagd om hier afstand van te nemen. Zie hier mijn vragen. Lees verder

 • Belasting op spaargeld moet snel rechtvaardiger!

  Het valt niet uit te leggen dat je belasting betaalt over inkomen dat je nooit hebt ontvangen. Dat is nu wel het geval bij de belasting die je betaalt over je spaargeld. En vaak heb je al een keer belasting betaald over dit geld, bijvoorbeeld toen het werd uitgekeerd als loon. En dat is een doorn in het oog. De VVD pleit er al veel langer voor om te rekenen met een percentage dat gebaseerd is op wat je spaargeld daadwerkelijk oplevert aan rente. Gelukkig is dit kabinet van plan om daar werk van te maken. Wat de VVD betreft moet de staatssecretaris daar snel mee aan de slag gaan. Daarom heb ik een opinieartikel geschreven in het Algemeen Dagblad. Zie hier mijn artikel. Lees verder

 • Eerlijke vergoeding voor boer en tuinder!

  Het stellen van extra eisen aan een boer of tuinder op het gebied van duurzaamheid moet hand-in-hand gaan met een eerlijke vergoeding voor een boer of tuinder. In het regeerakkoord is opgenomen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toe moet zien op een eerlijke vergoeding als supermarkten extra eisen stellen aan de boer of tuinder. Nu lijkt dit niet het geval te zijn bij het nieuwe keurmerk PlanetProof. Bijna alle supermarkten scharen zich achter deze strengere eisen voor de telers bij wie ze hun groenten en fruit inkopen, terwijl boeren hier geen vergoeding voor krijgen. En dat terwijl zij misschien wel hun bedrijfsvoering moeten aanpassen en wellicht de nodige investeringen moeten doen. Daarom heb ik de minister gevraagd hoe het uitgangspunt van dit nieuwe keurmerk zich verhoudt tot het voornemen om de ACM erop toe te laten zien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, ten aanzien van bijvoorbeeld duurzaamheid. Lees verder

 • Twee jaar nadenken over oplossing voor fiscale eenheid is veel te lang

  De meeste ondernemers die ik spreek zijn blij dat ze na de economische crisis eindelijk weer ruimte zien om te investeren. Dat is goed. Want die investeringen zorgen voor banen. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie moet Nederland nu haar regels aanpassen voor de verrekening van winstbelasting tussen moeder- en dochterbedrijven. De tijdelijke noodwetgeving die wordt voorgesteld lijkt ongunstig uit te pakken Nederlandse ondernemers die daar mee te maken hebben. Daarom is het onwenselijk dat staatssecretaris aangeeft dat nieuwe wetgeving wel twee jaar kan duren. Ik heb de staatssecretaris gevraagd wat de gevolgen hiervan voor ondernemers zijn. Ik wil dat er snel een oplossing komt. Zodat ondernemers kunnen blijven investeren in hun bedrijf en in hun werknemers. Lees verder