• Opheldering over het artikel ‘Planbureau rommelt’

  Afgelopen week kopte de Telegraaf ‘Planbureau rommelt’. Uit het artikel blijkt dat de klimaatschade van het eten van vlees veel minder is dan het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) stelt. En het is niet de eerste keer dat de informatie die het PBL levert niet klopt of niet volledig is. Eerder hebben we gezien dat bij de evaluatie van de meststoffenwet aannames zijn gebruikt in plaats van onderzoek en ook bij de stand van de biodiversiteit zijn fouten gemaakt. Het PBL adviseert de overheid op het gebied van milieu, natuur en leefomgeving. De overheid en de Kamer moet kunnen vertrouwen op de informatie en cijfers die het PBL aanlevert. Deze informatie en cijfers moeten onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwt zijn. Als de feiten niet kloppen is dat een zeer kwalijke zaak. Vaak wordt deze informatie gebruikt voor het maken van beleid. De Stichting Agri Facts (STAF) controleert de wetenschappelijke onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid. Zij stellen op basis van dezelfde cijfers en bronnen dat de klimaatwinst van een halvering van de vleesconsumptie 2-4% klimaatwinst oplevert terwijl PBL uitgaat van 25-40%. Deze onzorgvuldigheid kan leiden tot verkeerde keuzes in de beleidsvorming en in dit geval zal dat nadelig uitpakken voor de landbouw. Daarom heb ik samen met collega’s Dilan Yesilgoz en Erik Ziengs om opheldering gevraagd. Lees verder

 • Opheldering over onvoldoende capaciteit en een te hoge werkdruk bij de douane

  Om ons land veilig te houden moeten we weten wie er binnenkomt. Als de capaciteit daarvoor onvoldoende is, wil ik horen wat de staatssecretaris van Financiën daaraan gaat doen. Zeker ook omdat de brexit voor de deur staat, wat ook extra druk bij de douane oplevert. Ik heb de staatssecretaris om opheldering gevraagd, zowel over de veiligheidsrisico’s als in relatie tot de voorbereidingen op de brexit. . Lees verder

 • Vragen over de met ingang van 1 januari 2019 gewijzigde uitvoeringsregeling en het uitvoeringsbesluit van de Meststoffenwet

  Afgelopen jaar heeft de minister haar visie op de landbouw gepresenteerd. Een visie met ambitie waarin kringlooplandbouw centraal staat. Bij kringlooplandbouw is bijvoorbeeld het gebruik van reststromen en het gebruik van meststoffen dicht bij huis een belangrijk uitgangspunt. De VVD ondersteunt deze richting maar dat moet dan ook wel mogelijk gemaakt worden in de wet en regelgeving. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de uitvoeringsregeling en het uitvoeringsbesluit van de Meststoffenwet gewijzigd. Dat zou een mooie gelegenheid zijn om werk te maken van de visie van de minister. Maar helaas is dat niet het geval. Tijdens een werkbezoek ben ik op deze wijziging gewezen en is toegelicht waarom dit een gemiste kans is. Met de aanpassingen zien we dat de plantaardige sector op achterstand wordt gezet. Het is moeilijker om kringlopen te sluiten en er wordt ook geen ruimte geboden aan processen die kunnen bijdragen om de CO2 terug te dringen, dat laatste is een andere ambitie van het kabinet. Reden voor mij om een aantal vragen aan de minister te stellen. Lees verder

 • Vermogensrendementsheffing box 3 meer baseren op reëel rendement.

  Een paar weken geleden heb ik samen met collega Pieter Omtzigt vragen gesteld over een verweerschrift van de Belastingdienst waarin zij stelt dat beleggen in de AEX-bedrijven en of in onroerend goed weinig risico oplevert. Naar aanleiding van de antwoorden en een grote wens om de vermogensrendementsheffing over box 3 te belasten naar meer reëel rendement heb ik samen met Pieter de onderstaande vragen gesteld. Lees verder

 • Vragen over de voorbereiding NVWA in relatie tot de brexit

  In de afgelopen weken hebben we veel gelezen en gehoord over de brexit. Op 29 maart 2019 zullen de Britten de Europese Unie verlaten. Het is nog steeds niet duidelijk of dit een ‘harde’ brexit wordt (geen afspraken) of dat de Britten de overeenkomst met de Europese lidstaten steunen waarbij er een zachte brexit zal plaatsvinden. Omdat die duidelijkheid er nog steeds niet is moeten Nederland en de Nederlandse ondernemers zich dan ook voorbereiden op een ‘harde’ brexit. Dat vraagt veel van de ondernemers maar ook van verschillende overheidsdiensten. Vorige week heeft de Kamer op mijn verzoek een schriftelijk overleg gevoerd met de staatssecretaris financiën over de Douane en de voorbereidingen die nodig zijn om op verschillende plaatsen voldoende capaciteit (douanebeambten) en apparatuur (scans, ICT, enz.) te hebben om invoer en uitvoer van producten en het grensverkeer te laten plaatsvinden. De Douane is niet de enige organisatie die voor een grote opgave staat. Ook de NVWA krijgt te maken met veel meer controles en activiteiten. Daarom heb ik onderstaande vragen over de voorbereiding NVWA in relatie tot de brexit aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gesteld. Lees verder

 • Vragen over het paardengriepvirus influenza

  Niet alleen bij mensen komt griep voor, ook bij dieren. Op dit moment worden verschillende paardenstallen getroffen door een zeer besmettelijk griepvirus. Het griepvirus kan leiden tot hoge koorts en hoesten bij paarden. Paarden kunnen geënt worden tegen influenza. Onderstaande vragen aan de minister van LNV gesteld om meer inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken en ik heb een aantal vragen over het enten van paarden. Lees verder

 • Onacceptabel; dierhouders met de dood bedreigd

  Afgelopen week heeft EenVandaag aandacht besteed aan konijnenfokkers die met de dood bedreigd worden. Dat is onacceptabel! Je blijft van deze ondernemers af! Wij gaan er vanuit dat je goed voor je dieren of veestapel zorgt. Daar waar het mis gaat moet worden opgetreden door instanties die door de overheid daarvoor in het leven zijn geroepen. Helaas zijn de konijnenfokkers niet de enige die te maken hebben met bedreigingen, intimidatie of onrechtmatig toegang verschaffen tot eigendommen en vernielingen van bezittingen. We krijgen deze signalen ook van andere zoals de pelsdierhouders, varkenshouders, pluimveehouders. Afschuwelijk deze vorm van extremisme. Met mijn collega Antoinette Laan heb ik daarom vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie en Veiligheid. Lees verder

 • Problematische situatie suikerbietenteelt

  Vanuit de suikerbietensector kreeg ik signalen over de problematische situatie in de suikerbietenteelt na het wegvallen van het gebruik van neonicotinoïden. De EU heeft besloten dat neonicotinoïden niet meer gebruikt mogen worden bij de behandeling en bescherming van suikerbietenzaden. Bij de teelt van suikerbieten zijn de neonicotinoïden een belangrijk beschermingsmiddel tegen kevers, vliegen en virussen. Ook de NVWA erkent dat er zonder neonicotinoïden schade ontstaat aan de suikerbietenteelt. Nu er een grote kans is dat de neonicotinoïden wegvallen moeten akkerbouwers minder effectieve middelen inzetten om de bieten te beschermen. Dit zorgt voor veel onzekerheid onder akkerbouwers en leveranciers van bietenzaad. Samen met collega Von Martels van het CDA heb ik vragen gesteld aan de minister van LNV. Lees verder

 • Belastingdienst; aandelen en onroerende zaken zijn stabiele beleggingsvormen

  De Belastingdienst zegt dat er weinig risico zit aan het beleggen in aandelen (hoofdfondsen) en vastgoed. De AFM, de Autoriteit Financiële Markten, heeft als toezichthouder eerder in haar jaarverslag aangegeven dat deze beleggingen wel degelijk een risicovolle belegging zijn. Het Financieel Dagblad schreef hierover. Samen met collega Pieter Omtzigt (CDA) heb ik opheldering gevraagd aan de staatssecretaris van financiën. Daarnaast hebben we ook gevraagd naar de uitwerking van de afspraak in het regeerakkoord om voor de belasting in box 3 meer te baseren op reëel rendement. Lees verder

 • Er is nog veel onduidelijkheid over aangepaste teeltmaatregelen vanaf 2019

  Vanaf komend jaar hebben de maistelers op zand- en lössgrond te maken met aangepaste teeltmaatregelen om de nitraatuitspoeling te beperken. Ik krijg signalen dat er bij de telers nog veel onduidelijkheid is en er door het ministerie van Landbouw erg beperkt is gecommuniceerd. Veel boeren weten nog niet hoe zij volgend jaar met deze aangepaste teeltmaatregelen zullen gaan werken terwijl 2018 nu al bijna voorbij is! Graag hoor ik van de minister hoe zij de boeren beter gaat informeren over gewijzigde regels. Dit geldt natuurlijk ook voor loonwerkers die werkzaamheden voor boeren uitvoeren. Ook zij dienen tijdig geïnformeerd te worden over gewijzigde omstandigheden. Zowel boeren als loonwerkers moeten soms investeren in nieuwe machines. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Zie hieronder de vragen: Lees verder

 • Europa verbied een belangrijk gewasbeschermingsmiddel in de tuinbouw

  Op basis van verschillende gesprekken kreeg ik te horen dat de Europese Commissie het gewasbeschermingsmiddel pymetrozine heeft verboden. Ook de Nederlandse afvaardiging heeft tegen het gebruik van dit middel gestemd. Het middel is een beschermingsmiddel in de glastuinbouw. Het middel voorkomt schade veroorzaakt door de bladluis en beschermd groenten en fruit zoals paprika’s, tomaten en komkommers. Ik wil graag weten waarom Nederland tegen het gebruik van dit middel heeft gestemd. Het is een belangrijk middel en er zijn te weinig alternatieven beschikbaar waardoor oogsten kunnen mislukken. Lees verder

 • Data-speurtocht Belastingdienst

  Afgelopen week werd in de media de vraag gesteld of de Belastingdienst te ver gaat in de data-speurtocht bij de aanpak van fraude. Aanleiding was een geschil tussen de Belastingdienst en de stichting achter de Museumkaart. Het is goed dat de Belastingdienst fraude opspoort en aanpakt. Tegelijkertijd moeten onze privé gegevens wel veilig zijn. Ik heb hierover een aantal vragen aan de staatssecretaris gesteld. Lees verder

 • Vragen over de aangifte omzetbelasting (btw)

  Om mijn werk als Kamerlid goed te doen heb ik veel gesprekken met mensen en ondernemers. Soms geven gesprekken aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan een van de bewindspersonen. Lees verder

 • Opheldering over een Amsterdamse belasting op attracties

  De Madame Tussaudtax, de Rijksmuseumtax of een tax op het kaartje van je favoriete concert? Als het aan de wethouder van Amsterdam ligt gaat deze belasting er komen. Een belasting voor mensen die een bezoek aan het Rijksmuseum willen brengen, naar een concert of theater gaan. Absurd! Het zijn niet alleen de bezoekers die hierdoor getroffen worden, ook de Amsterdamse ondernemers worden geraakt. De gemeente Amsterdam verhoogt de belastingen terwijl dit kabinet juist voor een belastingverlaging zorgt. Samen met collega Thierry Aartsen heb ik vragen gesteld aan het kabinet om opheldering te krijgen over dit absurde Amsterdamse plan. Zie hieronder de vragen en de link naar het artikel: Lees verder

 • Regeling ammoniak en veehouderij niet toegankelijk voor innovatieve stalsystemen

  In de veehouderij zijn we continu op zoek naar innovaties om de emissies en depositie van ammoniak te verminderen. Veehouders, stalbouwers en fabrikanten (van bijvoorbeeld luchtwassers) bedenken nieuwe systemen of concepten en deze worden, bij goed resultaat, ingezet. In de Regeling ammoniak en veehouderij zijn spelregels opgenomen. Van verschillende ondernemers heb ik het signaal gekregen dat deze regeling moeilijk of niet toegankelijk is voor innovatieve ideeën of bedrijven buiten de gevestigde orde. Ook wordt de regeling als bureaucratisch ervaren. Dat is gek. Met de regeling ammoniak en veehouderij willen we graag de emissies en depositie van ammoniak terugdringen. Je zou denken dat dit doel centraal staat en alle hens aan dek om innovaties van binnen en buiten de sector aan te jagen en een kans te bieden. Maar de praktijk blijkt dus weerbarstig. Reden om samen met collega Erik Ziengs vragen te stellen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees verder

 • Wekenlange wachttijden voor een ondernemer bij de Kamer van Koophandel

  Afgelopen week ontvingen wij een aantal signalen van aanstaande ondernemers over wachttijden bij de Kamer van Koophandel. Het duurt soms enkele weken voordat een aanstaande ondernemer zich kan inschrijven in het handelsregister en over de benodigde gegevens kan beschikken. Voordat een ondernemer aan de slag kan heeft hij of zij een inschrijving in het handelsregister nodig en dient hij of zij te beschikken over een btw- en loonheffingsnummer. Reden voor Martin Wörsdörfer en mij om te vragen hoe dit precies zit. Ook vragen we naar de huidige stand van zaken in het afgeven van een btw-nummer door de Belastingdienst. Enige tijd geleden was hier een achterstand vanwege een grote vraag naar btw-nummers. Lees verder

 • Problemen bij de Belastingdienst bij het beveiligen van persoonsgegevens

  “Belastingdienst: het is 'technisch onmogelijk' persoonsgegevens goed te beveiligen” zo kopte Trouw vorige week vrijdag. Reden om samen met collega Jan Middendorp vragen te stellen aan de staatssecretarissen van Financien en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij vragen de bewindspersonen specifieker in te gaan op de geconstateerde problemen. Voor het beveiligen van persoonsgegevens en het kunnen voldoen aan de privacy-verordening moet je 100% inzicht hebben waar welke data zich bevindt in de IT-systemen. Als de berichtgeving klopt dat de Belastingdienst die inzage niet heeft dan is het extra zorgelijk, daarmee heeft dat niet alleen gevolgen voor de privacy maar ook gevolgen voor de business en de cybersecurity. Onderstaand de link naar het artikel. Lees verder

 • Vragen na weer een ernstig ongeluk met een multiplay-springkussen

  In de afgelopen maanden hebben een aantal ernstige ongelukken plaatsgevonden met de zogenoemde multiplay-springkussens waarbij kinderen ernstig gewond zijn geraakt. Ik heb hier eerder al vragen over gesteld. Nu er recent weer een ongeluk heeft plaatsgevonden ben ik weer in de pen geklommen. De NVWA heeft naar aanleiding van ongelukken extra maatregelen geëist van de verkopers en verhuurders van deze kussens. En een springkussen van het type ‘piraat’ mag voorlopig niet verkocht of verhuurd worden. Maar als je dan vervolgens op internet op zoek gaat naar een multiplay-springkussen dan wordt je niet gewezen op die extra voorzorgsmaatregelen, kom je allerlei verschillende types tegen waarbij je als consument niet kan zien of het om het bewuste type gaat wat tijdelijk uit de handel is genomen. Ook heb ik veel vragen over het proces van keuren en toezicht door de aangewezen keuringsorganisaties en de NVWA. Onderstaand de link naar het bericht en de vragen die ik gesteld heb. Lees verder

 • Zorgen over de summiere overgangsregeling pelsdierhouders

  Enkele jaren geleden heeft een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met een verbod op de pelsdierhouderij. In de pelsdierhouderij worden nertsen gehouden voor de bontproductie. In 2013 is de Wet verbod op de pelsdierhouderij ingegaan. Vanaf dat moment zijn er geen nieuwe bedrijven toegestaan en voor de bestaande bedrijven is er een overgangsmaatregel afgekondigd. De VVD was tegen dit verbod op de pelsdierhouderij. Want met het verbieden van deze bedrijven is het nog steeds niet verboden om bont te dragen. De kledingindustrie zal niet langer het bont uit Nederland inkopen maar uitwijken naar andere landen. Landen waar vaak veel minder aandacht is voor bijvoorbeeld dierenwelzijn en waar de regels voor de huisvesting van deze dieren ontbreekt. Met het verbod op de pelsdierhouderij is er een summiere overgangsregeling voor de pelsdierhouders afgesproken. Ik zeg met nadruk summier, want het zal je maar overkomen. Het bedrijf wat je hebt, soms van generatie op generatie, mag niet meer. Maar met dat bedrijf verdien je niet alleen een inkomen voor je gezin, een inkomen voor de medewerkers, het is ook je huis en het pensioen van de ondernemer zit in dat bedrijf. Met het verbod op deze bedrijven valt je huis weg, je inkomen en je pensioen. Dat laatste is zeker voor oudere ondernemers enorm wrang omdat je geen tijd hebt om in een paar jaar nog een pensioen op te bouwen. Veel ondernemers lopen nu tegen forse problemen aan, financiële problemen die natuurlijk veel verder gaan als het ook je huis betreft, je gezin en je medewerkers raakt. Ik heb vragen gesteld aan de minister van landbouw omdat ik signalen krijg dat de overgangsregeling die al heel erg summier is, ook nog eens weinig ruimte biedt om er gebruik van te maken. Als dat zo door gaat zal blijken dat het bedrag wat beschikbaar is voor deze overgangsregeling niet helemaal wordt ingezet voor deze bedrijven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Lees verder

 • Fraude met kinderopvangtoeslag

  Elsevier berichtte deze week over mensen die onterecht geld opstrijken door zich in te schrijven voor een studie. Het gaat om mensen die zich inschrijven voor een studie, deze studie niet volgen, maar wel de kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit is fraude en dat mogen we niet accepteren. Samen met de collega’s Chantal Nijkerken de Haan en Judith Tielen heb ik vragen gesteld aan zowel de staatssecretaris van sociale zaken, de minister van onderwijs en de staatssecretaris van financiën. De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang voor mensen die werken en of een studie volgen. De kinderopvangtoeslag wordt net als de andere toeslagen opgebracht door de belastingbetaler. Het is dus niet goed dat mensen deze toeslag opstrijken terwijl ze er geen recht op hebben. Wij hebben opheldering gevraagd over welke controles er plaats vinden en hoe dat verbetert kan worden. Het is niet de eerste keer dat er fraude geconstateerd wordt. Iedereen die recht heeft op toeslagen moet er gebruik van kunnen maken maar frauderen is onacceptabel. Lees verder