Nieuws

 • Vragen saldolijfrente en berekening afrekenplicht

  Op 31 december loopt de overgangsregeling saldolijfrente af. Dit kan behoorlijke financiële gevolgen hebben voor mensen die nog een saldolijfrente hebben. Dat heeft te maken met de berekening van de afrekenplicht. Het zijn vrij technische vragen maar voor de liefhebbers.. Lees verder

 • AFM onderzoekt opzeggen bankrekeningen Accidental Americans

  Deze week kwam NRC met het bericht dat de AFM oordeelt dat het opzeggen van bankrekeningen van de Accidental Americans mogelijk in strijd is met Europese regels. De AFM doet onderzoek. Eindelijk actie voor de Accidental Americans! Reden voor mij om naar aanleiding van dit bericht opnieuw vragen te stellen. Aan de hoeveelheid vragen kan het niet liggen... en als het nodig is ga ik door....ik wil een oplossing voor deze groep mensen! Het gaat niet alleen om de al bekende gevallen want nog steeds krijg ik berichten van mensen die er nu achter komen dat zij of hun kinderen ook een Accidental American zijn. Deze week nog het schrijnende verhaal van een moeder van twee jongvolwassen kinderen. Beide in de VS geboren en op zeer jonge leeftijd met hun ouders terug naar Nederland gekomen. De jongste heeft maar 6 maanden in de VS gewoond en de oudste 3,5 jaar. Deze kinderen zijn nu in een levensfase dat ze met hun partner samen willen wonen en een huis kopen. Maar een nieuwe rekening openen lukt niet. Voor bestaande rekeningen ontvangen ook zij de aanzegging dat deze opgeheven zal worden. Onderstaand mijn vragen aan de minister en staatssecretaris. Lees verder

 • Vragen over HVO100 brandstof

  Samen met collega Erik Ziengs vragen gesteld over het artikel ‘Schonere diesel tanken kan sinds kort ook in Roden’. De schonere diesel waar in het artikel over geschreven wordt is HVO100, een alternatief voor de dieselmotoren op basis van plantaardige oliën en vetten. Het alternatief stoot veel minder CO2 uit maar is door de belastingen op deze brandstof 30% duurder dan de fossiele diesel. Dit vraagt om een uitleg! Lees verder

 • Vogelgriepvirus

  Het vogelgriepvirus heeft inmiddels al 6 pluimveebedrijven getroffen. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Samen met collega Geurts (CDA) heb ik vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zie hier de vragen: Lees verder

 • Vragen over het afpakken van een ANBI-status

  De afgelopen maanden heb ik verschillende keren aandacht gevraagd voor de ANBI-status. Met deze status kunnen organisaties en instellingen een belastingvoordeel krijgen omdat ze voldoen aan het ‘algemeen nut’. Maar rondom het verkrijgen en behouden van de ANBI-status heb ik een aantal zorgen. Zo heb ik laatst de staatssecretaris naar de Kamer geroepen omdat organisaties die homogenezing prediken belastingvoordeel krijgen omdat zij de ANBI-status hebben. Gekker moet het niet worden dacht ik. Deze week was er berichtgeving over een sekte, de Orde der Transformanten. Ook hier vraag ik me oprecht af wat het ‘algemeen nut’ is als ik kijk naar de geschiedenis van deze club. Samen met collega Jeroen van Wijngaarden heb ik vragen gesteld. Hoe kan het toch dat er veel organisaties lijken te zijn die, niet het algemeen nut nastreven, maar wel een ANBI-status hebben en daarmee fiscaal voordeel. Ook ontbreekt het met name voor de grote organisaties en instellingen aan een eenduidige rapportage over de financiële stromen. Het is belangrijk om inzicht te hebben hoe organisaties en instellingen aan hun geld komen. Zij krijgen immers een belastingvoordeel en je wilt voorkomen dat zij door geldstromen uit bijvoorbeeld onvrije landen beïnvloed worden. Mijn voorstel om over te gaan tot een verplichte rapportage welke voor meer inzicht en transparantie moet zorgen is aangenomen. Daarmee komt er voor de grote organisaties en instellingen vanaf 1 januari aanstaande de verplichting om meer inzicht en transparantie te verschaffen. Klik hier voor de vragen Lees verder

 • Grotere inzet laag doseringssysteem in de landbouw wenselijk

  Iedereen wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw terugdringen. Dat is beter voor het milieu en beter voor de portemonnee van de boer. Er zijn steeds meer (technologische) ontwikkelingen die daarbij helpen zoals precisiebespuiting (alleen op die plekken waar de plant erom vraagt) en laag doseringssysteem (LDS) (minder gewasbescherming gebruiken dan het etiket voorschrijft). Dat laatste, het gebruik van LDS, wordt tegengewerkt door de etikettering van de gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt bij de beoordeling van veilig gebruik van LDS nog onvoldoende rekening gehouden met de innovaties zoals bijvoorbeeld een gesloten vulsysteem. Vorige week schreef Nieuwe Oogst al over LDS en het etiket dat dwarsboomt. Het is zonde dat LDS niet veel meer wordt ingezet. Het zal niet voor iedere sector of ieder gewas een uitkomst zijn maar daar waar het kan moeten we dit wel mogelijk maken en stimuleren. Ik vraag al langer aandacht voor precisiebespuiting en de toepassing van een lage dosering. Ik doe nu een concreet voorstel om LDS te zien als ‘kleine toepassing’ zodat het proces van toelaten onder het Fonds Kleine Toepassingen kan vallen en dat is dan weer een stimulans om hier mee aan de slag te gaan. We moeten op dit punt echt meters maken. Zie hier de vragen aan de minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Lees verder

 • Zorgen over ongelijk speelveld suikerbietenteelt

  De suikerbietenteelt in NL loopt gevaar. Ik maak me hier zorgen over. Sinds eind 2018 is er in Europa een verbod op gecoat* bietenzaad van kracht. Door het verbod ontstaat er forse schade aan het gewas. Verschillende landen zien de gevolgen en geeft de ene na de andere lidstaat een ontheffing op het verbod. En zelfs Frankrijk, een van de aanjagers van dit verbod, lijkt over te gaan tot een derogatie voor de Franse boeren. Nederland blijft achter. Dat betekent dat Nederlandse boeren in een ongelijk speelveld zitten terwijl de schade vergelijkbaar is met andere landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk. Ik heb vandaag weer vragen aan de minister gesteld. Ik vraag haar het ongelijke speelveld recht te trekken zodat de suikerbietenteelt in NL behouden kan blijven. Naast een tijdelijke ontheffing voor de korte termijn is er inzet nodig om te komen tot alternatieven. Lees verder

 • Weerstand akkerbouw tegen de Waddenagenda

  In het Friesch Dagblad een artikel over de weerstand van de akkerbouw tegen de Waddenagenda 2050. Boeren maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de Waddenagenda aan de landszijde. Reden voor Aukje de Vries (woordvoerder Wadden) en mij om vragen te stellen over het proces en de onderbouwing van de maatregelen. Ook vragen we onder meer naar de gevolgen voor de landbouw. Op 5 november vindt een commissiedebat plaats over de Wadden. We hebben gevraagd om onze vragen voor dat debat te beantwoorden en daarnaast met de sector in overleg te gaan. De uitkomst van dat gesprek zien we graag tegemoet. Hieronder de vragen die we aan de ministers van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben gesteld: Lees verder

 • Eindigen van de levensloopregeling en mogelijke financiële gevolgen

  Soms krijg je signalen uit het werkveld over mogelijke problemen rond bepaalde fiscale regelingen. Zo wees een belastingadviseur mij op het stoppen van de levensloopregeling per 1 januari 2022. Met de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris opsparen om op een later moment te gebruiken voor onbetaald verlof of om eerder met pensioen te gaan. Al in 2011 is besloten om de regeling per 1 januari 2022 af te schaffen. Deelnemers aan de levensloopregeling met een opgespaard bedrag van minimaal 3000 euro hebben vanaf 2012 tot eind 2021 nog de tijd gehad om hun levensloopregeling af te kopen of verder op te bouwen. Mijn zorg gaat over de mensen die hebben besloten hun levensloopregeling verder op te bouwen, maar te weinig rekening hebben gehouden met het stoppen van de regeling. Omdat de regeling per 1 januari 2022 stopt wordt eind 2021 het geld wat nog niet is opgenomen in 1x uitbetaald. Dit bedrag wordt gezien als inkomen en daar moet belasting over worden betaald. Het in 1x uitbetaalde bedrag heeft mogelijk gevolgen voor het recht op toeslagen, arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Om het terugbetalen van bijvoorbeeld toeslagen achteraf te voorkomen, moeten de mensen met een levensloopregeling vooraf worden gewezen op het mogelijke gevolg voor het recht op toeslag. Onderstaand de vragen die ik heb gesteld aan de staatssecretaris van Financien: Lees verder

 • Vragen over het niet verlengen van de verlaagde belastingrente

  Het kabinet heeft aangekondigd dat de verlaging van de belastingrente naar 0,01% niet verlengd wordt. Dat betekent dat deze vanaf 1 oktober 4% zal zijn. De verlaging van de belastingrente was een van de maatregelen om ondernemers tegemoet te komen in de coronacrisis. De verlaging van de invorderingsrente (naar 0,01% ) wordt wel verlengd. In deze nieuwe situatie met twee verschillende tarieven lijkt een rechtsongelijkheid te ontstaan. Economisch gezien zijn de beide situaties vergelijkbaar. Maar de ene ondernemer (die geen voorlopige aanslag heeft gehad en geen uitstel van belasting heeft gevraagd) krijgt met een hoger tarief te maken dan een ondernemer die dat wel heeft gedaan. Daarnaast hebben ondernemers te weinig tijd gekregen om vooruitlopend op de aangekondigde verhoging van de belastingrente een voorlopige aanslag te vragen zodat ze nog tegen het verlaagde tarief kunnen afrekenen. Verschillende ondernemers en deskundigen hebben mij hierover benaderd want de verhoging van de rente kan flink in de papieren lopen. Dat is zuur zeker omdat het in de bij mij bekende voorbeelden niet verwijtbaar zijn. Hieronder mijn vragen: Lees verder

 • Vragen over het niet meenemen van input sector bij afspoelingsmaatregelen

  Om de kwaliteit van het grondwater op orde te brengen (en te houden) moeten boeren in het kader van mest- en milieuwetgeving aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze zomer heeft de minister een ontwerpbesluit gepresenteerd waarin een aantal nieuwe maatregelen voor de akkerbouw zijn opgenomen om de afspoeling van akkerbouwgronden te voorkomen. Omdat de boeren deze maatregelen moeten uitvoeren en sommige maatregelen veel impact hebben op de bedrijfsvoering is het belangrijk dat de boeren betrokken worden bij het opstellen van zo een ontwerpbesluit. Juist de praktijkervaring is belangrijk om te weten of een voorgestelde maatregel ook echt werkt en of deze uitvoerbaar is. Jammer dat we moeten lezen dat de input van de akkerbouwboeren niet meegenomen is. Een gemiste kans. Niet alleen ontbreekt de inhoudelijke praktijkkennis maar als boeren niet betrokken worden bij het opstellen dan doet dat ook iets met het draagvlak. Het ontwerpbesluit wordt binnenkort inhoudelijk besproken. Maar naar aanleiding van het bericht over het niet meenemen van de input uit de sector heb ik samen met Jaco Geurts een aantal vragen gesteld. Wij willen weten of de input wel of niet gebruikt is, ook willen wij de wetenschappelijke onderbouwing van de gekozen maatregelen inzien en wij willen weten wat deze maatregelen uit het ontwerpbesluit doen voor de regeldruk. Het is de bedoeling dat deze vragen beantwoord worden voordat we het ontwerpbesluit inhoudelijk gaan bespreken. Mochten er boeren zijn die het ontwerpbesluit gelezen hebben en er vragen of opmerkingen over hebben; stuur een e-mail naar h.lodders@tweedekamer.nl Lees verder

 • FATCA; opmerkelijke Kifid uitspraak

  Al langer vraag ik aandacht voor de FATCA, Amerikaanse belastingwetgeving tegen belastingontduiking. De problematische gevolgen van deze wetgeving worden ook in Nederland steeds zichtbaarder. Nederlandse Accidental Americans (Nederlanders met ook de Amerikaanse nationaliteit) moeten van de Amerikaanse Belastingdienst beschikken over een Social Security Number (SSN). Bij verschillende mensen die geen SSN willen of kunnen delen met de bank is de bank al overgegaan tot het sluiten van de bankrekeningen, terwijl we in Nederland met elkaar hebben afgesproken dat iedereen die niet bewust fraudeert het recht heeft op een betaalrekening. Al eerder heb ik hier aandacht voor gevraagd. Dat banken hiertoe dreigen of overgaan onder druk van de Amerikaanse Belastingdienst vind ik zorgwekkend. Nu ook het onafhankelijke klachteninstituut voor financiële dienstverleners, het Kifid, recent heeft geconcludeerd dat de bank in een specifieke zaak de betaalrekening van een Accidental American mag sluiten worden mijn zorgen alleen maar groter. Juist de staatssecretaris van Financien (Belastingdienst en fiscaliteit) heeft al meerdere malen aangegeven dat hij het voorbarig vindt als banken betaalrekeningen van Accidental Americans sluiten alleen omdat een SSN ontbreekt. Gezien de conclusie van het Kifid ben ik weer in de pen geklommen om de staatssecretaris om opheldering te vragen en te wijzen op zijn eerdere woorden. Zie hier de vragen: Lees verder

 • Verzoek tot inkorten btw-teruggavetermijn naar 3 maanden

  In deze uitzonderlijke Coronatijd moet de overheid er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ondernemers voldoende liquide middelen hebben. Meerdere fiscale experts hebben in het FD, niet voor de eerste keer, gepleit voor een inkorting van de btw-teruggavetermijn van 1 jaar naar 3 maanden. Ondernemers betalen over uitgeschreven facturen btw aan de Belastingdienst. Wanneer de factuur door faillissement of andere oorzaken niet meer betaald kan worden kan de ondernemer het bedrag aan btw bij de Belastingdienst terugvragen. Door inkorting van deze terugvraagtermijn kan de liquiditeitspositie van ondernemers worden versterkt. Helaas ziet de staatssecretaris hier geen toegevoegde waarde in. De VVD is van mening dat het inkorten van de btw-teruggavetermijn van 1 jaar naar 3 maanden, zelfs al is deze voortuitgang beperkt, helpt. Ik wil van de staatssecretaris van Financien (Belastingdienst en fiscaliteit) graag weten waarom inkorting btw-teruggavetermijn geen toegevoegde waarde heeft en waarom de praktijkexperts hier anders over denken. Hieronder mijn vragen. Lees verder

 • Vragen over de Franse derogatie voor neonics in de suikerbietenteelt

  Sinds dit jaar is het gebruik van gecoat zaad in de suikerbietenteelt niet langer toegestaan. Gecoat zaad zorgt ervoor dat het bietenzaadje in de eerste periode na het zaaien en de opkomst van het plantje beschermd is tegen insecten, virussen en ander onheil van buiten. Dit is een hele gerichte en effectieve bescherming en het voorkomt dat een boer andere middelen moet gebruiken om de plantjes te beschermen. Frankrijk, het land waar de meeste suikerbieten worden geteeld, was erg vooruitstrevend in het verbod op het gebruik van het gecoate zaad. Inmiddels zien we dat elf van de negentien lidstaten het verbod niet langer handhaven en de boeren een derogatie verlenen zodat ze toch het gecoate zaad kunnen (blijven) gebruiken. Frankrijk komt nu ook terug op de strenge regelgeving en zal zoals het nu laat zien het twaalfde land zijn die haar boeren een derogatie verleend. Hiermee ontstaat een steeds groter ongelijk speelveld. Daarnaast blijkt uit de ervaringen van dit jaar dat met het verbod de milieuwinst achterwege blijft. Doordat de gerichte bescherming niet meer mag, er geen vergelijkbaar alternatief voorhanden is, zijn boeren aangewezen op andere middelen om de plantjes te beschermen. Ik heb hier al vaker aandacht voor gevraagd. Hoop dat de minister van LNV met de sector in gesprek zal gaan om dit dossier opnieuw en met de huidige ervaringen te beoordelen. Onderstaande vragen aan de minister gesteld. Lees verder

 • Vragen over de storing bij de Belastingdienst

  Vanwege een storing op de website van de Belastingdienst kregen ondernemers voor aangifte btw en loonbelasting (tweede kwartaal) vorige week vrijdag een week uitstel. Dat is coulant en terecht. Helaas geldt het uitstel niet voor de betalingen. De Belastingdienst gaat er vanuit dat de betalingen gewoon op tijd binnen zijn. Dat is niet zoals het zou moeten zijn. Ondernemers kunnen er niets aan doen dat de site uit de lucht is. Samen met de collega’s van het CDA, D66 en CU gevraagd om geen boete op te leggen als de betalingen of een deel van de betalingen te laat binnen zijn. Ook voor de betalingen zou een uitstel tot 7 augustus te rechtvaardigen zijn. Lees verder

 • Vragen over de aanpak van mestfraude door de NVWA

  Ruim een jaar geleden stelde ik samen met mijn collega Antoinette Laan vragen aan de ministers van Landbouw en Justitie over de aanpak mestfraude. Ik had diverse signalen van boeren over het illegaal dumpen van mest in Brabant. Boeren die hiervan een (anonieme) melding wilden doen kregen ‘niet thuis’ bij de NVWA. Nu een jaar verder verschijnt er in het Eindhovens Dagblad een bericht over de vervuilde sloten bij Reusel en Someren, juist het gebied waar de signalen vandaan kwamen. Hier baal ik van! De NVWA is onze toezichthouder. Zij kan natuurlijk niet overal tegelijkertijd zijn. Maar als er signalen uit de omgeving zijn (ook al zijn deze anoniem) dan moet je daar wel serieus mee omgaan en dat begint bij het opnemen van (anonieme) meldingen. De aanpak van mestfraude is een serieuze zaak en niet voor niets een van de prioriteiten van het kabinet. Uit antwoorden op de vragen die ik eerder stelde blijkt dat het proces van melden en opvolging aan kracht kan winnen. In de huidige werkwijze komen er bij verschillende afdelingen en verschillende instanties meldingen binnen. Het is onduidelijk hoe verschillende instanties samenwerken en de meldingen die via de NVWA binnenkomen gaan over verschillende schijven. Samen met Remco Dijkstra heb ik naar aanleiding van het bericht in het Eindhovens Dagblad vragen gesteld aan de ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Wij zouden graag zien dat het proces van melden en opvolging getoetst wordt door een onafhankelijk extern bureau en door de inzet van een ‘mystery caller’. Daarnaast is het belangrijk om de samenwerking tussen verschillende instanties, zoals bijvoorbeeld het waterschap, te intensiveren. De derde actie die we vragen is een gerichte campagne om boeren op te roepen melding te blijven doen als er een vermoeden is dat er mest gedumpt wordt of illegaal mest wordt uitgereden. Samen sterk om fraudeurs aan te pakken in plaats van welwillende boeren de dupe te laten zijn van steeds strengere regels. Lees verder

 • Traag NVWA reden voor stopzetten strafzaak OM over misstanden bij slachthuizen

  Het strafrechtelijk onderzoek naar misstanden bij drie slachthuizen in Noord-Nederland is per direct en definitief stopgezet. Het onderzoek door de NVWA duurde onredelijk lang, ook na meerdere gesprekken waarin de NVWA werd aangespoord om de onderzoeken sneller te doen. De slachthuizen werden verdacht van het vervoeren en slachten van zieke dieren. Ook zou er gefraudeerd zijn waardoor het vlees van zieke dieren in de winkels terecht kon komen. Het kan niet zo zijn dat er sprake is van straffeloosheid door een traag optreden van de NVWA, zeker niet als het om onze voedselveiligheid gaat. Ik wil dat de minister dit ‘tot op de bodem’ gaat uitzoeken. Als je in een periode van twee jaar onvoldoende tijd hebt om de informatie aan te leveren, dan moet er echt iets grondig mis zijn. Lees verder

 • Het blokkeren van bankrekeningen van Nederlandse Amerikanen

  Al vaker heb ik aandacht gevraagd voor de FATCA, Amerikaanse belastingwetgeving tegen belastingontduiking. Deze wetgeving heeft grote gevolgen voor mensen die in Nederland wonen en naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. Als deze mensen niet beschikken over een Social Security Number (SSN) dan dreigen de banken met het opzeggen van de bankrekeningen van deze mensen en in een aantal gevallen weet ik dat banken hiertoe ook zijn overgegaan. Voor de mensen die het betreft is dit een hele wrange situatie en zij zijn ten einde raad. Want los van al het gedoe en onzekerheid kan je niet zonder een bankrekening. Van de organisaties die deze mensen helpen krijg ik tegenstrijdige berichten. Aan de ene kant horen zij dat banken niet over mogen gaan tot het blokkeren van rekeningen en aan de andere kant zie ik dat rekeningen geblokkeerd worden. Reden om de staatssecretaris te vragen hoe het zit en wat hij kan doen om nu echt een einde te maken aan deze wrange situatie. Aandachtspunt is en blijft dat sommige mensen/kinderen niet weten dat zij een Amerikaans staatsburger zijn. Zij hebben geen Amerikaans paspoort, laat staan een SSN. Dit geldt bijvoorbeeld voor Nederlanders die geboren zijn in de VS omdat een van hun ouders tijdelijk werkzaam was als militair op een Amerikaanse vliegbasis of voor mensen met Amerikaanse ouders die zelf niet in de VS geboren zijn. Val je in deze groep is het raadzaam te checken of deze Amerikaanse wetgeving ook voor jou geldt. Via onderstaande link mijn vragen. Lees verder

 • Verdachten fraudezaak krijgen geen straf vanwege inbreuk op hun privacy

  Schuldig bevonden aan belastingfraude en toch deels je straf ontlopen. Dat gebeurde deze week na een uitspraak van de rechtbank. Er liep een grootschalig onderzoek naar belastingfraude. Tijdens een jarenlang onderzoek kreeg een filmmaker inzage in vertrouwelijke gegevens zoals geheime telefoonopnames en beeldmateriaal en filmde bij overleggen tussen recherches en de officier van justitie en bij invallen in diverse restaurants. Het OM heeft verzuimd dit te melden in het strafproces en daarom is de rechtbank tot dit oordeel gekomen. Een kwalijke zaak dat een fraudeur hiermee zijn straf ontloopt! Samen met de collega’s Zohair El Yassini en Jeroen van Wijngaarden vragen gesteld. Dit fenomeen is eerder aan de orde geweest en we moeten hier echt van leren! Lees verder

 • Vragen over het btw-tarief op verschillende vormen van educatie

  Geregeld krijg ik vragen van mensen over de btw op diensten en producten. Vandaag kreeg ik een vraag waarom autorijlessen onder het hoge tarief vallen terwijl andere vormen van les/educatie zijn vrijgesteld of onder het lage tarief vallen. Een goeie vraag. Over het heffen van btw hebben we in Europa afspraken gemaakt. We kennen het hoge tarief en 1 of 2 lage tarieven voor producten en diensten die zijn opgenomen in een bijlage van de richtlijn. De lidstaten hebben binnen de richtlijn ruimte om eigen keuzes te maken. Mede naar aanleiding van deze vraag heb ik samen met collega Remco Dijkstra vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over hoe de tariefskeuze voor de autorijschoolhouder tot stand is gekomen. Zeker in vergelijking met andere lessen zoals muzieklessen en sportlessen. Bij die laatste categorie is er dan weer een onderscheid tussen het tegelijkertijd ter beschikking stellen van een accommodatie of niet. Lees verder