Nieuws

 • Vragen over de wijziging regeling diervoeders

  Schriftelijke inbreng van de VVD Tweede Kamerfractie over de Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof op 14 mei 2020 Lees verder

 • Onterechte commotie over de garnalenvisserij

  Eind februari ontstond er commotie over de garnalenvisserij. De viskotters zouden teveel uren vissen en de NVWA verzuimd om in te grijpen. Daarmee werden beide partijen in diskrediet gebracht. Laat mij helder zijn; als je een vergunning hebt dan kom je de afspraken uit die vergunning na en zo niet dan wordt je aangepakt. De NVWA is de organisatie die deze controles moet uitvoeren. Over de vergunningverlening zijn veel vragen te stellen. Hoe is de vergunning tot stand gekomen, hoe is het aantal visuren bepaald en hoe kan er gecontroleerd worden of vissers zich aan de afspraken houden. En als er dan een vergunning is moet de NVWA natuurlijk vooraf aangeven of zij kunnen handhaven. Eerder heb ik gepleit dat de NVWA bij nieuw beleid een uitvoeringstoets moet doen. Op basis van die uitkomst weet je vooraf of de NVWA kan handhaven. Ook dat lijkt niet of onvoldoende gebeurd te zijn. En wat schetst mijn verbazing.... nu gaat de minister de Wageningen Universiteit vragen om te monitoren. Dat lijkt me de omgekeerde wereld. Regels hebben we nodig maar deze moeten wel werkbaar zijn! Samen met collega Arne Weverling heb ik de minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit Onderstaande vragen gesteld. Lees verder

 • Vragen over een te hoge WOZ bepaling voor VvE-leden

  In maart 2019 heb ik al aandacht gevraagd voor de situatie van mensen binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). Iedereen die een appartement koopt wordt lid van de VvE van het appartementencomplex. De VvE is een vereniging die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het hele gebouw en zich vooral bezighoudt met het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een complex als de gevel, het dak of de entreehal. Om dit te kunnen bekostigen betalen alle VvE leden een bepaald bedrag per jaar. Vanuit dit VvE reservepotje wordt het onderhoud betaald. Net als andere huiseigenaren betalen ook eigenaren van appartementen Onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente taxeert het huis en op basis daarvan wordt de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) waarde berekent. Hierover wordt OZB betaald. Uit onderzoek blijkt echter dat veel gemeenten in de waardebepaling van appartementen ook de VvE-reserve meenemen. De waardebepaling van een appartement wordt hierdoor hoger, net als het bedrag wat appartement eigenaren betalen aan OZB. Al eerder heeft de minister van Binnenlandse Zaken in antwoord op mijn vragen aangegeven dat alle gemeenten op een ‘uniforme wijze’ de WOZ waarde van appartementen moet corrigeren voor de VvE-reserve. Samen met collega Koerhuis heb ik de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en de minister van Milieu en Wonen vragen gesteld. Alle appartement eigenaren hebben recht op duidelijkheid over de manier waarop hun gemeente de waarde bepaald van het complex. Daarnaast moeten de staatssecretaris en minister voorkomen dat er in de toekomst een te hoge waardebepaling op basis van de VvE-reserve wordt meegenomen. Zie hieronder de vragen: Lees verder

 • Zorgelijke signalen over de goederenafhandeling door de douane

  De douane heeft een belangrijke taak in het controleren van goederen die naar Nederland komen. Ik heb van verschillende kanten zorgelijke signalen ontvangen over de goederenafhandeling in vergelijking met de controles in andere Europese landen. Daarnaast zien we een veranderende economie. Steeds meer mensen kopen goederen via de digitale weg van soms heel ver weg. Het is belangrijk dat de regels en de controles op orde zijn. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat bedrijven uitwijken naar andere havens omdat controles daar minder streng zouden zijn. Nederland verliest daarmee handel en werkgelegenheid en erger nog als controles minder streng zijn is de kans dat ongewenste goederen alsnog over de weg naar Nederland komen. Reden tot zorg. Daarnaast is de douane een aantal keren negatief in het nieuws geweest rondom corruptie schandalen. Vorig jaar heb ik de staatssecretaris tijdens het mondelinge vragenuur gevraagd naar extra maatregelen bij de screening van nieuwe douaniers. De screening is strenger geworden en ik ben benieuwd naar de resultaten. Daarnaast ligt er nog een onderzoek over de douane wat nog steeds niet is afgrond. Voor de Kamer belangrijk om te weten wat daarin geconcludeerd wordt. Deze punten hebben geleid tot een groot aantal vragen aan de staatssecretaris belast met de douane. Aan de hand van de antwoorden zal ik hiermee verder gaan. Zoals ik eerder stelde, de controle moet op orde zijn en ondernemers hebben recht op een gelijk speelveld. We moeten dus ook in Europees verband dit onderwerp aan de orde willen stellen. Zie hieronder de vragen aan de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane). Lees verder

 • Zorgen over de knellende regelgeving in de gewasbescherming aardappelteelt

  Laatst ben ik met collega Aukje de Vries op werkbezoek geweest bij HZPC. Een mooi innovatief bedrijf wat zich bezig houdt met aardappelveredeling, pootgoedverkoop en productontwikkeling. Een bedrijf wat een belangrijke rol heeft in de wereldvoedselvoorziening. Voldoende voedsel voor iedereen is daarin een van de belangrijkste uitdagingen. Tijdens ons werkbezoek hebben we een aantal zorgen van dit bedrijf besproken. De knellende regelgeving was een van de zorgen. Het bedrijf en de aardappeltelers ervaren steeds meer belemmeringen om de gewassen, in dit geval de aardappel, te beschermen tegen onheil van buiten. Natuurlijk willen dit bedrijf en de boeren minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken maar dan moeten er wel alternatieven beschikbaar zijn om de gewassen te kunnen beschermen tegen onheil van buiten, zoals ziekten en plagen. Net als wij kunnen aardappelen ook ziek worden of besmet raken met een virus. Je moet dan kunnen handelen anders gaat het gewas verloren. En andere methoden om gewassen weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen is door middel van veredeling nieuwe rassen ontwikkelen. Maar ook die deur wordt dichtgehouden in Europa. Schrijnend om te constateren dat dit bedrijf de keuze moet maken om een deel van het bedrijf naar het buitenland te verplaatsen. Hiermee gaat Nederlandse kennis, kunde en banen verloren. We klimmen maar weer in de pen om de minister op te roepen over te gaan tot actie. Lees verder

 • Vragen over snelle oplossingen om het aantal stalbranden terug te dringen

  Iedere stalbrand doet ons schrikken. Een stal met levende dieren zoals kippen en varkens of andere dieren die in vlammen opgaat. Het is verschrikkelijk, zeker als je dat als boer van dichtbij hebt meegemaakt. Verschrikkelijk voor de dieren die het vaak niet overleven en verschrikkelijk voor de boer en zijn of haar gezin. Zij kunnen hun dieren waar ze met passie voor zorgen vaak niet redden. Eén van de belangrijkste oorzaken van stalbranden is schade door knaagdieren zoals muizen en ratten. Deze zoeken een warm plekje bij de elektriciteitskabels en knagen aan de kabels waardoor er kortsluiting ontstaat en brand uitbreekt. Door steeds meer automatisering in de stallen zoals een melkrobot, automatische luchtfilters of koelsystemen is de kans op brand, veroorzaakt door dit ongedierte veel groter. In het regeerakkoord hebben we afgesproken boeren meer mogelijkheden te geven om het ongedierte in stallen te bestrijden. Nu is het vaak nog een ingewikkelde en kostbare route. Het bestrijden van ongedierte moet gemakkelijker worden, vooral om dierenleed bij stalbranden te voorkomen. Gek genoeg komt de minister van Milieu en Wonen niet in actie. Zij zou voor 2019 invulling geven aan de afspraak in het regeerakkoord. Ik heb er al verschillende keren op aangedrongen haast te maken maar mijn geduld raakt op. Bij iedere stalbrand is er verontwaardiging, en terecht. Daarom moet er snel een oplossing komen om die verschrikkelijke stalbranden terug te dringen. Want nu krijgt de boer vaak onterecht de verontwaardiging over zich heen, terwijl hij of zij aan handen en voeten gebonden is. Met onderstaande vragen wil ik voor 1 april 2020 een uitgewerkt plan! Niet voor mezelf maar voor de dieren en de mensen die iedere dag werken met en voor hun dieren! Lees verder

 • Vragen over de aanpak van drugscriminaliteit in leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen

  Brieven van criminelen die met lucratieve bedragen boeren proberen om te kopen om bedrijfsruimte beschikbaar te stellen voor criminele activiteiten zoals hennepteelt of een drugslab. Het komt helaas steeds vaker voor. In Brabant maar ook in andere provincies. Samen met collega Dilan Yesilgoz heb ik vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Landbouw. Om deze criminaliteit en bijkomende ondermijning aan te pakken is het zaak dat we weten waar dit soort activiteiten plaatsvinden. Maar er is nog een punt waar wij aandacht voor vragen. Met het verbod op de pelsdierhouderijkomen er steeds meer bedrijfsgebouwen leeg te staan. Ondernemers zitten met de handen in het haar. Het is erg moeilijk om de bedrijfsgebouwen voor andere activiteiten te gebruiken en een bestemmingswijziging duurt lang of ligt moeilijk bij de gemeente of provincie. Verschillende ondernemers klagen hierover. Leegstaande panden zijn een makkelijke prooi voor kwaadwillende. Het is zaak dat hier meer aandacht aan wordt gegeven. De pelsdierhouderij is niet de enige bedrijfstak die hier tegenaan loopt. Ook de warme sanering van de varkenshouderij zal leiden tot leegstaande bedrijfsgebouwen. Het is zaak dat de minister hierover in gesprek gaat met gemeenten en provincies. Samen sterk tegen de aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning! Lees verder

 • Vragen over de reorganisatie van de Belastingdienst

  We zijn het debacle van het onterecht terugvorderen van de kinderopvangtoeslag nog lang niet vergeten. Vele ouders ondervinden nog dagelijks de gevolgen van het optreden van de Belastingdienst. En ook in de afgelopen weken hebben we meerdere voorbeelden gezien waarbij mensen en ondernemers door het handelen van de Belastingdienst in problemen komen. De toeslagenaffaire is voor het kabinet aanleiding geweest om een stevige reorganisatie aan te kondigen. De Kamer heeft hierover in januari een debat gevoerd met minister Hoekstra. Tijdens het debat ben ik kritisch geweest over de koers van de minister. De Belastingdienst staat al onder druk en een reorganisatie met onbekende bestemming zal geen bijdrage leveren aan de gewenste cultuuromslag. Daarbij komen er steeds meer signalen van mensen die bij de Belastingdienst werken. Mensen voelen zich onvoldoende gehoord en buitenspel gezet, terwijl het juist deze mensen zijn die het werk moeten doen. De reorganisatie is aangekondigd maar de bestemming is nog onbekend. De Belastingdienst bestaat uit drie grote onderdelen; de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane. Deze drie onderdelen kan je natuurlijk best uit elkaar trekken maar dan ben je er nog niet. Hoe ga je om met andere belangrijke onderdelen. Neem de Belastingtelefoon of ICT. Onduidelijk waar deze onderdelen een plek krijgen. Waar krijgt de cultuuromslag een plek. Kortom veel vragen en ik ben zeer benieuwd hoe de staatssecretaris hier mee om zal gaan. Op 4 maart is er een debat over de Belastingdienst. Ik hoop dat de staatssecretaris dan mijn vragen beantwoord zal hebben zodat we er verder over kunnen spreken. Lees verder

 • Vragen over de Belastingtelefoon

  ‘Geen gehoor bij de Belastingtelefoon’ een kop in de Telegraaf en voor teveel mensen een ervaring als ze contact zoeken met de Belastingtelefoon. Voor mensen en ondernemers is de Belastingtelefoon het eerste contact met de Belastingdienst. Je kan vragen stellen over je belastingaangifte, over de toekenning van huur- of zorgtoeslag en het is het loket als er iets (grondig) mis gaat. Neem de gedupeerde ouders waar onterecht de kinderopvangtoeslag is teruggevorderd of de startende ondernemers die vanaf begin dit jaar zonder een btw-identificatienummer zitten omdat de Belastingdienst een achterstand heeft. Vorig jaar heeft de staatssecretaris extra mensen in gezet. Maar uit de ervaringen en de cijfers blijkt dat dit nog onvoldoende helpt. December 2019 lag het bereikbaarheidspercentage zelfs maar op 65%, dat is echt veel te laag. Eén op de 15 bellers blijkt helemaal geen contact te krijgen met de Belastingtelefoon. Via onderstaande vragen wil ik weten hoe groot het probleem is en hoe dit wordt opgelost. Ook vind ik dat er gekeken moet worden naar andere manieren van communiceren met de Belastingdienst. Ik heb hier al eerder aandacht voor gevraagd. Je kan alleen maar bellen met de Belastingtelefoon of je vraag stellen via twitter of facebook. Dat moet ook anders kunnen. Simpele vragen zoals; ‘wanneer kan ik mijn btw-identificatienummer verwachten’ of 'in welk veld moet ik de verkoop van mijn producten invullen’ of ‘hoe kan ik jullie machtigen voor de motorrijtuigenbelasting’ moeten via de e-mail gesteld kunnen worden. Het zijn eenvoudige vragen waar mensen nu lange tijd in de wachtrij staan of zelfs helemaal geen contact krijgen. Op 4 maart staat een debat met de nieuwe staatssecretaris gepland. Ik zal daar zeker aandacht hebben voor het functioneren van de Belastingtelefoon. Lees verder

 • Geen btw-id voor startende ondernemers

  Om je bedrijf te kunnen runnen is een btw-identificatienummer nodig. Door achterstanden bij de Belastingdienst, kwijt geraakte aanvragen van ondernemers en een langer durend aanvraagproces beschikken veel startende ondernemers nog niet over zo’n btw-id. De startende ondernemer moet bezig zijn met het nieuwe bedrijf, maar heeft nu onnodige zorgen en een grotere administratieve last doordat het btw-id nog niet beschikbaar is. Het btw-identificatienummer moet van de overheid verplicht op een factuur of bijvoorbeeld de bedrijfswebsite staan. In het oude btw-nummer was het BSN-nummer van iemand ook zichtbaar. Vanwege de fraudegevoeligheid hoort dat wat mij betreft niet. Een makkelijk te achterhalen BSN-nummer en het vermelden van het woonadres van de ondernemer op bijvoorbeeld de factuur is een uitnodiging tot fraude. Als VVD maken we ons al langer sterk voor een btw-nummer zonder BSN. Ook de Autoriteit Persoonsgegeven heeft dit geconcludeerd en heeft de Belastingdienst opgedragen om voor 1 januari 2020 tot een nieuw systeem te komen waarbij het BSN-nummer niet meer te achterhalen is uit het btw-nummer. De omslag tot een geheel nieuw systeem was op korte termijn niet uitvoerbaar voor de dienst waardoor er sinds 1 januari 2020 een tussenoplossing geldt. Deze tussenoplossing, met een btw-id, werkt verre van goed. Samen met collega Aartsen heb ik vragen gesteld aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economisch Zaken. Lees verder

 • Vervolgvragen over de eHerkenning

  Al sinds september uit ik mijn zorgen over de eHerkenning, het nieuwe systeem voor belastingaangifte waar ondernemers sinds 1 januari 2020 verplicht gebruik van moeten maken. Het nieuwe eHerkenningssysteem zorgt voor kosten voor een ondernemer. Een ondernemer moet dit nieuwe systeem uit eigen zak aanschaffen bij een particulier bedrijf. Ik vind dit tegenstrijdig en onwenselijk. Een overheid die ondernemers vraagt om belastingaangifte te doen moet het doen van aangifte faciliteren en de ondernemer juist niet op meer kosten jagen. Ook intern bij de Belastingdienst is weerstand tegen dit nieuwe systeem. Na mijn eerdere sets vragen heb ik, samen met collega’s Middendorp en Aartsen, vervolgvragen gesteld aan de ministers van Financiën & Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken. Lees verder

 • Duidelijkheid over de nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR)

  Ik heb zorgen over de uitwerking van de nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR). In het Belastingplan 2018 is er besloten om de oude KOR te vervangen voor een nieuwe KOR. Deze nieuwe KOR zou minder complex zijn en zorgen voor minder administratieve lasten voor de ondernemer. Op 1 januari 2020 is de nieuwe KOR ingegaan, maar ik heb twijfels over de groep ondernemers die gebruik kunnen maken van de nieuwe KOR en de administratieve lasten. Niet alle ondernemers die gebruik konden maken van de oude KOR kunnen nu gebruik maken van de nieuwe KOR. Dat vind ik best gek. Temeer omdat nog niet duidelijk is of de administratieve lasten onder de nieuwe KOR nu echt zijn afgenomen heb ik samen met collega Thierry Aartsen schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Lees verder

 • Vragen over flinke prijsstijging volle accu elektrische auto

  We hebben als VVD de afgelopen jaren verschillende maatregelen gesteund die moeten zorgen voor een duurzamer wagenpark. Mensen krijgen bij de aankoop van elektrische auto’s bijvoorbeeld subsidies of andere belastingvoordelen. We moeten de CO2 uitstoot terugdringen en het verduurzamen van het wagenpark draagt hier aan bij. De overheid zet zich in om de aankoop van elektrische auto’s te stimuleren. In vergelijking met de stappen die de overheid heeft gezet is het gek om te zien dat de aanbieders van snellaadpalen de tarieven fors hebben verhoogd. Dat de prijs voor een volle accu straks hoger is dan die voor een volle tank. Ik heb hier samen met de collega’s van CDA, D66 en ChristenUnie vragen over gesteld aan de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zie hier de vragen: Lees verder

 • Vragen over ANBI-instellingen die de belastingregels niet naleven

  In Nederland hebben duizenden instellingen en stichtingen een ANBI-status. Een ANBI-status kan worden verstrekt aan een goed doel. Met een ANBI-status krijgen instellingen of stichtingen bepaalde belastingvoordelen. Om de ANBI-status te krijgen moeten instellingen of stichtingen aan verschillende eisen voldoen. Over de eisen en de controle van de Belastingdienst op deze eisen heb ik veel vragen. De eisen zijn abstract en niet goed te definiëren. De VVD wil voorkomen dat ook goede doelen die volgens de Nederlandse maatstaven helemaal geen goed doel nastreven de ANBI-status krijgen. Daarnaast blijken veel ANBI-instellingen de eisen niet na te leven, maar wordt dit onvoldoende gecontroleerd door de Belastingdienst. Zie hier de vragen die ik heb gesteld aan de minister van Financiën. Lees verder

 • Vragen over het behoud werkbonus (licht)gehandicapte

  Bij goed presteren of een jubileum kunnen werkgevers besluiten tot het geven van een bonus aan een werknemer. Dit is een leuk extraatje bovenop het vaste salaris. Het UWV heeft vorig jaar de bonus van een licht verstandelijk gehandicapte man die al 12,5 in dienst was bij een bedrijf afgepakt. Deze meneer heeft een Wajong-uitkering en vanwege de huidige uitkeringsregels heeft de goed bedoelde bonus van de werkgever helaas een vervelende uitkomst. Samen met collega Chantal Nijkerken- de Haan heb ik de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om te komen tot een oplossing voor deze groep mensen. Lees verder

 • Zorgen over de staat van tientallen pachthoeves

  Al eerder heb ik samen met collega Jan Middendorp aandacht gevraagd voor de erbarmelijk staat van sommige pachthoeves. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 164 agrarische panden in bezit waarvan het grootste gedeelte in Flevoland staan. Sommige van deze panden zijn al tientallen jaren onvoldoende onderhouden. Kapotte schuurdeuren, verrotte houten raamkozijnen en kieren in het dak zijn het gevolg. Zelf mogen de pachters geen herstelwerkzaamheden aan het pand uitvoeren, het RVB is hiervoor verantwoordelijk. Het RVB heeft nu herstelwerkzaamheden aangekondigd, maar wat ons betreft gaat dit niet snel genoeg. De pachters hebben grote zorgen over de staat van hun pachthoeve en ondanks de gebreken blijft de pachtprijs hetzelfde en de onzekerheid groot. Reden temeer om aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opheldering te vragen. Lees verder

 • Vragen over het NVWA-programma ‘certificeren op afstand’

  Vanuit de sector ontving ik zorgelijk signalen over het programma ‘certificeren op afstand’. Voor sommige dierlijke producten die naar het buitenland worden geëxporteerd is een certificaat van de NVWA nodig. Ondernemers kunnen dit certificaat op twee verschillende manieren krijgen; de NVWA komt langs op het bedrijf om het product te keuren of de NVWA verstrekt een certificaat ‘op afstand’. De kosten voor keuren ‘op afstand’ worden elk jaar hoger en staan niet in verhouding met de kosten voor eenzelfde certificaat in buurlanden. De sector maakt zich zorgen over deze verschillen en heeft daarnaast begrepen dat de NVWA voor 2020 strengere eisen heeft gesteld. Ik deel de zorgen over deze mogelijk nieuwe eisen en heb vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees verder

 • Opheldering over stijging gemeentelijke belastingen in 2020

  Het huidige kabinetsbeleid is gericht op een verbetering van de koopkracht. Komend jaar wordt er 3 miljard euro vrijgemaakt voor lastenverlichting. Dit moet ervoor zorgen dat mensen meer overhouden in hun portemonnee. Als decentrale overheden zoals provincies en gemeenten lokale belastingen verhogen zoals de ozb, afvalstoffenheffing, waterschapslasten en de opcenten, wordt de koopkrachtverbetering snel teniet gedaan. Wij noemen dat de ‘sluipmoordenaar van de koopkracht’. Samen met collega Albert van den Bosch heb ik de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën gevraagd om een betere monitoring en naar mogelijkheden tot het nemen van maatregelen om de invloed van decentrale verzwarende belastingen op de koopkracht tegen te gaan. Zie hier de vragen: Lees verder

 • Vervolgvragen over de Basisregistratie Personen

  Al eerder heb ik, samen met collega’s Middendorp en Koerhuis, vragen gesteld over de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat de antwoorden op onze vragen wat mij betreft niet voldoende duidelijkheid gaven hebben we vervolgvragen gesteld. Gemeenten vinden dat de hoofdhuurder verantwoordelijk is voor de controle van de ingeschreven bewoners op een adres. Mocht de hoofdhuurder niet weten dat er nog anderen mensen op zijn of haar adres staan ingeschreven kan dit tot vervelende situaties leiden. We hebben voorbeelden van mensen die hun huurtoeslag zijn kwijtgeraakt, omdat er in de BRP meer mensen staan ingeschreven dan er daadwerkelijk wonen. De VVD vindt dat gemeenten bij een verhuizing de nieuwe hoofdhuurder actief moeten informeren over welke personen er (nog) staan ingeschreven op het adres. Door de toch al grote administratieve last die komt kijken bij een verhuizing zou dit een kleine moeite moeten zijn. Vooraf duidelijkheid geven kan achteraf vervelende situaties voorkomen. Hieronder de vragen: Lees verder

 • Duidelijkheid over wetenschappelijke bevindingen omvang belastingontwijking

  De VVD steunt maatregelen die belastingontwijking zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer er veel belasting wordt ontweken zullen er striktere maatregelen nodig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten wat de omvang van de belastingontwijking is. Binnen de wetenschap lijkt oneindigheid te bestaan over de manier waarop kan worden achterhaald hoeveel belasting er ontweken wordt. Graag zou ik daar meer duidelijkheid over willen van de staatssecretaris van Financiën. Lees verder